Met veertien woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra in Den Haag, Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer is Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. Vanuit de kernwaarden ‘open, samen en geborgen’ biedt WZH dagelijks persoonlijke zorg in een veilige en bezielende omgeving aan circa 2800 cliënten. Als PG ­specialist in de regio Haaglanden en als nationaal NAH­expertisecentrum ontwikkelde WZH de afgelopen jaren, naast woonzorgcentra die dichtbij de klant staan, expertisecentra die samen met de omgeving werken aan regie van de klant.

WZH is een gezonde organisatie die de basis op orde heeft, maar tevens met een continue proces van innovatie en ontwikkeling inspeelt op toekomstige veranderingen in zorgvraag en de omgeving. Er werken ruim 2.500 mensen bij WZH, die samen meer dan 1.770 FTE invullen. De medewerkers worden bijgestaan door 1.200 vrijwilligers. De jaaromzet zal naar verwachting ruim € 160 miljoen bedragen in 2019.

De Positie

WZH wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB) die samen met een directeur wonen en zorg en een directeur bedrijfsvoering het bestuursteam vormt. Ondersteund door centrale diensten geeft dit team leiding aan een 15 tal resultaatverantwoordelijk decentrale eenheden en twee centrale eenheden. De RvB is daarbij tevens steeds in dialoog met de medezeggenschapsorganen en adviesraden Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR) en de Verpleegkundige- en Behandeladviesraad (VAR en BAR).

De raad van toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie, alsmede op hoe de RvB de organisatie bestuurt. Zij vervult daarbij zowel de rol van werkgever als die van sparringpartner en hanteert daarbij de uitgangspunten van de ‘zorgbrede governancecode’, alsmede die van ‘horizontaal en waardengericht toezicht’.

Vanwege het reguliere terugtreden na twee zittingstermijnen van de voorzitter en een lid van de RvT zoekt WZH twee nieuwe toezichthouders:

Voorzitter en een lid raad van toezicht

Dienende, deskundige teamspelers met een hart voor de ouderenzorg

Beide toezichthouders durven zich kwetsbaar op te stellen, beschikken over het vermogen tot zelfreflectie, werken vanuit een open dialoog, zijn kritisch,  beschikken over een relevant netwerk en over inlevingsvermogen in de positie van de bestuurders.

Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT dient de voorzitter te beschikken over:

 • een brede integrale blik;
 • natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te kunnen vervullen;
 • brede bekendheid met de (gezondheid)zorg (care, cure, ggz) strekt tot de aanbeveling;
 • een collegiale, bindende en structurerende stijl van werken;
 • het vermogen de RvT te stimuleren tot teamwerk (teamspeler/ spelverdeler en generalist);
 • een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de RvT en van de RvB;
 • vaardigheden inzake het vergadervoorzitterschap;
 • het vermogen een goede en persoonlijke werkrelatie met de (voorzitter) RvB op te bouwen en te onderhouden;
 • zodanige ervaring en eigenschappen dat hij/zij zo nodig of op verzoek van de RvB extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

Het voorzitterschap zal met één van de volgende aandachtsgebieden gecombineerd worden en het lid met het andere aandachtsgebied:

Aandachtsgebied kwaliteit van zorg en innovatie

 • Kennis van zaken met betrekking tot het toezicht op de langdurige zorg, welzijn ketensamenwerking en innovatie.
 • Inzicht in aspecten van veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Aandachtsgebied wonen, welzijn, facilitair

 • Deskundigheid en ervaring met betrekking tot het toezicht op de ontwikkeling van nieuwe wijkgerichte samenwerkingsverbanden en dienstverleningsconcepten.
 • Kennis van ontwikkelingen in het sociaal domein en de zakelijke en maatschappelijke aspecten die daarmee samenhangen.

Naast deze aandachtsgebieden zijn de thema´s HRM, arbeidsmarkt, doelgroepbenadering, organisatieontwikkeling en vastgoedvraagstukken van strategisch belang voor WZH en is het een pre als de nieuwe toezichthouders op deze onderwerpen hun inbreng kunnen leveren. WZH stelt bij de samenstelling van de RvT belang in diversiteit en verbondenheid met de regio en zal dit aspect laten meewegen in de selectie.

Aanbod: Boeiende nevenfuncties in het toezicht op een gezonde, vooruitstrevende instelling die de cliënt centraal stelt. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn.

Informatie en sollicitatie: De volledige profielschets kunt u hier vinden:wervingsprofiel WZH definitief

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen op 06-20723398. De procedure is in een vergevorderd stadium.