A.  Typering Bureau

DirectieWerf is een Vennootschap onder firma met twee vennoten. Onze dienstverlening spitst zich toe op werving & selectie en (executive) search van toezichthouders, bestuurders, strategisch management en staf in onderwijs, zorg, woningcorporaties en aanpalende branches in de publieke sector. DirectieWerf hecht grote waarde aan persoonlijk contact, zowel met kandidaten als met opdrachtgevers. Persoonlijke indrukken blijven ons altijd bij, liggen in hoofd en hart opgeslagen en onttrekken zich aan wettelijke bewaartermijnen en protocollen waar de huidige informatiemaatschappij om vraagt.  

Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en belangen van mensen en organisaties is voor ons altijd al een vanzelfsprekendheid. Om u inzicht te geven in de wijze waarop wij uw privacy waarborgen en omgaan met de gegevens die u ons in vertrouwen heeft verstrekt, hebben wij het volgende protocol conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd.  

B. Website

Via onze website (www.directiewerf.nl) bieden wij informatie over lopende en reeds afgesloten opdrachten en geven wij een toelichting op onze werkwijze. Op de website worden geen cookies geplaatst, u kunt deze dus veilig bezoeken zonder dat er persoonlijke data worden geregistreerd en/of gedeeld met derden.

C. Gegevensverwerking

Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de kernactiviteiten van ons bureau en met dit privacy protocol.

Indien u uw gegevens naar ons mailt of per post verzend naar aanleiding van een concrete vacature, dan krijgt u daarvan een ontvangstbevestiging en nemen wij uw NAW gegevens en enkele elementen uit uw CV op in een longlist die uitsluitend door de medewerkers van DirectieWerf en de selectiecommissie van de betreffende opdrachtgever kan worden ingezien. Uw brief en CV verstrekken wij alleen nadat wij een voorselectiegesprek met u hebben gevoerd en u expliciet aangeeft uw kandidatuur door te zetten en daarmee in te stemmen met het doorsturen van uw brief en CV naar deze specifieke opdrachtgever.

Middels de opgeslagen mailwisseling blijven uw gegevens voor een periode van zeven jaar voor ons in te zien, maar alleen wanneer u dat expliciet aangeeft zullen we deze gegevens raadplegen voor toekomstige opdrachten. Wij houden hiermee de ruimte om procedures ook op de langere termijn te evalueren en bieden u de mogelijkheid mee te dingen naar toekomstige posities, maar alleen als u dat wenst.

Indien u uw gegevens voor een algemene inschrijving naar ons toestuurt krijgt u een ontvangstbevestiging en nemen wij u op in ons bestand. Dit bestand raadplegen wij tijdens de wervingsfase van een procedure en als wij voldoende aanknopingspunten zien zullen we u benaderen of u op dat moment nog beschikbaar bent en of u belangstelling heeft voor de vacature. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt en worden na een periode van zeven jaar verwijderd.

Gegevens die u ons verstrekt in het kader van coachingsvragen, zoals persoonlijke ontwikkelplannen en concept brieven en CV’s waar feedback op wordt gevraagd, worden direct na afronding van het begeleidingstraject weer verwijderd.

H. Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden (artikel 15 van de AVG). Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@directiewerf.nl. U heeft tevens het recht om DirectieWerf op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

I.  Andere websites

Wij wijzen u erop dat het klikken op de  logo´s van onze partners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van DirectieWerf. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

J.  Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

K.  Wijzigingen van ons Privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door DirectieWerf worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van DirectieWerf, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@directiewerf.nl of ons telefonisch benaderen via het nummer dat op onze website wordt vermeld.