Stichting Ceder Groep omvat vijf scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen). De Cederscholen bieden algemeen vormend onderwijs op vmbo-t of mavoniveau, havo- en vwo- (atheneum en gymnasium) niveau aan circa 6.000 leerlingen.

Het onderwijs aan de Cederscholen bereidt leerlingen voor op de samenleving van morgen.

Op de Cederscholen worden leerlingen begeleid bij het opgroeien tot verantwoordelijke burgers, die hun talenten ontdekken én zich medeverantwoordelijk weten voor anderen.

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.

Stichting Ceder Groep zoekt vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van haar leden een:

Lid Raad van Toezicht

Aandachtsgebied onderwijskwaliteit, tevens lid van de commissie Kwaliteit van Onderwijs

 

Profiel Lid RvT:

  • Dient onderwijskundige kennis te hebben en ervaring met beleidsontwikkeling rond kwaliteitszorg: is een deskundig toezichthouder en sparringpartner voor de bestuurder o.a. bij het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en de verdere doorontwikkeling van Ceder tot een lerende organisatie;
  • Beschikt over ruime (toezichthoudende/bestuurlijke) ervaring bij voorkeur opgedaan in het onderwijs en is als teamspeler bereid te werken op basis van de principes van vraag gestuurd toezichthouden;
  • Is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;
  • Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak;
  • Heeft geen zakelijke relatie of belangenverstrengeling met de Cedergroep.

 

Van belang is dat binnen de Raad van Toezicht sprake is van diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven.

Interesse?

Stichting Ceder Groep wordt in deze procedure begeleid door Willem Almekinders. De volledige profielschets en informatie omtrent de procedure vindt u hier: profielschets lid RvT Ceder 2019 def, of kunt u telefonisch contact opnemen op 06-20723398. Uw brief en cv ontvangen wij graag vóór 30 september 2019, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl