De Huisartsopleiding van het UMC Groningen (UMCG) biedt een professionele omgeving waarbinnen een arts in opleiding tot specialist (aios) zich kan ontwikkelen tot een toekomstbestendige huisarts. De huisartsopleiding is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (H&O) van het UMCG, waarin onderwijs, opleiding en onderzoek rond deze vakgebieden plaatsvinden. Ook een academische huisartsenpraktijk en onderzoek naar eerstelijns verloskunde zijn gepositioneerd in de afdeling. Binnen de huisartsopleiding staan ca 65 stafleden garant voor kwalitatief goed onderwijs samen met ruim 350 huisartsopleiders en zo’n 60 instellingen en ziekenhuizen in de regio. Jaarlijks starten 84 aios met de opleiding. Aios kunnen op twee locaties de opleiding volgen: in Groningen en in Zwolle.

De Huisartsopleiding UMCG is één van de acht opleidingen tot huisarts in Nederland. Samen staan zij voor het goed opleiden van voldoende vakbekwame, vooruitstrevende en maatschappelijk betrokken huisartsen voor iedereen in Nederland. De opleiding vindt grotendeels plaats in de praktijk. Goede samenwerking met opleidingspraktijken en opleidingsinstellingen is van groot belang. Het adherentiegebied van het UMCG kent een grote diversiteit en geografische spreiding van opleidingspraktijken, waarbij zich specifieke uitdagingen rond opvolging en continuïteit van de huisartsenzorg voordoen. De opleiding speelt hier onder meer op in door aios zoveel mogelijk continuïteit qua opleidingslocatie te bieden (regionaal opleiden) om de binding met het werkgebied te versterken, en daarmee de vestigingskans te vergroten.

De Positie

Het Hoofd Huisartsopleiding valt hiërarchisch onder het afdelingshoofd van de afdeling H&O. Ten aanzien van regelgeving en financiën legt het Hoofd verantwoording af aan respectievelijk RGS en SBOH. Het Hoofd geeft leiding aan het MT van de huisartsopleiding, dat naast het Hoofd bestaat uit het adjunct-hoofd, twee teamleiders en een manager Opleidingsondersteunend Bureau. Het Hoofd maakt tevens deel uit van het managementteam van de afdeling H&O. Het Hoofd onderhoudt contacten met de centrale opleidingscommissie (COC) van het UMCG en met relevante externe organisaties zoals Huisartsopleiding Nederland (HN), NHG, LHV, LOVAH en LHOV en de huisartsen in de regio.

Het terugtredende Hoofd heeft de weg bereid naar verdere versterking van de opleiding en haar inbedding in de UMCG omgeving en het netwerk van Huisartsopleiding Nederland. Belangrijk daarbij zijn het benutten van samenwerkingsvoordelen en het versterken van de kwaliteitscyclus. Het landelijk opleidingsplan en het principe ‘aios in the lead’ vormen het uitgangspunt.

De afdeling H&O van het UMCG zoekt met ingang van 1 juli 2022 een opvolger die de ingezette koers van vernieuwing en professionalisering voortzet en naar een volgende fase van stabiliteit en vitaliteit brengt.

Hoofd Huisartsopleiding

Bevlogen huisarts met verbindende kwaliteiten en talent voor bestuur en organisatie

U bent een bevlogen huisarts, met visie op het vak, die in staat is om de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij te vertalen naar de opleiding. U bent een huisarts die de verbinding weet aan te brengen tussen huisartsen uit de regio en de afdeling H&O en die in staat is de academie (onderwijs, opleiding en onderzoek) met verve te vertegenwoordigen.

U bent verantwoordelijk voor:

 • De visie en het strategisch beleid van de opleiding;
 • Op inspirerende en duidelijke wijze leiding geven aan een complexe organisatie met hoogopgeleide professionals;
 • Het lokaal uitvoeren van het landelijk vastgestelde Opleidingsplan voor aios en opleiders;
 • Het betrekken van opleiders en aios bij het beleid van de huisartsopleiding;
 • De inzet van personele, financiële en materiële middelen die krachtens de tussen het UMCG en de SBOH gesloten overeenkomst voor de huisartsopleiding ter beschikking zijn gesteld;
 • Het juist toepassen van het afdelingsreglement volgens het door de RGS vastgestelde model;
 • Het onderhouden van relaties met de andere secties van de afdeling en met de medisch specialistische vervolgopleidingen;
 • De bijdrage van de huisartsopleiding Groningen aan het landelijk beleid inzake de huisartsopleiding;
 • Een aantal bestuurlijke portefeuilles op landelijk niveau.

Gevraagd wordt:

 • Een huisarts, ingeschreven in het register van huisartsen;
 • Visie op ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde;
 • Leidinggevende- en bij voorkeur bestuurlijke ervaring, met een stijl die gericht is op het versterken van professionaliteit en vitaliteit
 • Aantoonbaar in staat om mensen te motiveren, inspireren en relaties en netwerken op te bouwen;
 • Bij voorkeur gepromoveerd of ander blijk van wetenschappelijke belangstelling;
 • Ervaring met het geven van onderwijs zoals het begeleiden van aios of co-assistenten;
 • Belangrijke kenmerken voor het invullen van deze functie zijn: daadkracht, besluitvaardigheid, samenwerken, flexibiliteit, integriteit, in staat tot (zelf)reflectie.

Aanbod: Veelzijdige positie in inspirerende omgeving en boeiend speelveld met veel in- en externe contacten en mogelijkheden voor scholing. Het betreft in beginsel een fulltime functie. Er bestaat de mogelijkheid om voor 0,2 fte werkzaamheden als huisarts te verrichten naast de taken als hoofd. De functie is gewaardeerd conform FUWAVAZ in schaal 15.9 met arbeidsmarkttoelage. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Informatie en sollicitatie: De volledige profielschets vindt u hier: profielschets Hoofd Huisartsopleiding UMCG 2022 definitief

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen op 06-20723398, of via e-mail een terugbelverzoek doen bij Prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier-de Haan (Hoogleraar Huisartsgeneeskunde en Afdelingshoofd H&O) n.d.scherpbier@umcg.nl Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 24 april 2022, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl