Stichting Ceder Groep omvat vijf scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen). De Cederscholen bieden algemeen vormend onderwijs op vmbo-t of mavoniveau, havo- en vwo- (atheneum en gymnasium) niveau aan circa 6.000 leerlingen.
Het onderwijs aan de Cederscholen bereidt leerlingen voor op de samenleving van morgen.
Op de Cederscholen worden leerlingen begeleid bij het opgroeien tot verantwoordelijke burgers, die hun talenten ontdekken én zich medeverantwoordelijk weten voor anderen.

De Positie

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter. Stichting Ceder Groep zoekt vanwege het terugtreden van de voorzitter een:

Voorzitter Raad van Toezicht

Ervaren voorzitter met verbindende kwaliteiten en bekend met vraaggestuurd toezichthouden

Profiel 

• Kan sturing geven aan de informatieverzameling, oordeels- en besluitvorming in de RvT en beschikt daartoe over voorzitterservaring;
• Is bekend met de methodiek van vraag gestuurd toezichthouden;
• Kan zorgen voor een prettige en vruchtbare samenwerkings- en communicatiecultuur: open, constructief, opererend op basis van vertrouwen maar vermijdt indien noodzakelijk tegenstellingen niet;
• Kan zo nodig als crisismanager optreden in eventuele situaties waarin een actieve rol van de RvT gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk;
• Dient te beschikken over ruime (toezichthoudende/bestuurlijke) ervaring bij voorkeur opgedaan in de semi publieke sector en heeft affiniteit met onderwijs;
• Is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;
• Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak;
• Heeft bij voorkeur een aantoonbare band met de identiteit van de scholen en/of heeft ervaring met identiteitsvraagstukken;
• Heeft geen zakelijke relatie of belangenverstrengeling met de Cedergroep.

Gewenste kerncompetenties voor deze functie

• Een academisch denk- en werkniveau.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waarbij zo nodig de grenzen in deze context worden opgezocht (countervailing power) in het belang van de organisatiedoelstellingen en met respect voor de principes voor goed bestuur en toezicht conform de Governancecode.
• Het vermogen en de attitude om het CvB als klankbord en als sparringpartner terzijde te staan;
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het CvB ingebrachte aangelegenheden;
• Het vermogen om onderscheid te maken tussen uitvoeringszaken en beleidszaken;
• Positief kritische grondhouding;
• Teamspeler.

Van belang is dat binnen de Raad van Toezicht sprake is van diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven. Met het oog op een evenwichtige samenstelling gaat voor beide posities de voorkeur uit naar een vrouw.

Informatie en sollicitatie

Stichting Ceder Groep wordt in deze procedure begeleid door Willem Almekinders. De volledige profielschets vindt u hier: profielschets voorzitter RvT Ceder 2018 definitief Voor aanvullende vragen kunt u telefonisch contact opnemen op 06-20723398. De procedure is in een afrondend stadium.