Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 5.000 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst, kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond zijn er altijd mogelijkheden, hoe klein die soms ook zijn. Dat is uitgangspunt in de werkwijze van Middin.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, kan Middin ondersteuning bieden. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doet Middin aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met het persoonlijke netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

Want samen durven en doen is samen leven.

De positie

Vanwege het reguliere terugtreden van de voorzitter van de raad van toezicht (rvt) zoekt Middin een voorzitter. De rvt is statutair belast is met het toezicht houden op de raad van bestuur. De rvt let daarbij zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

voorzitter raad van toezicht

Stevige, gezaghebbende en verbindende sparringpartner

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor de voorzitter:    

  • heeft bij voorkeur ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg  en kennis van en affiniteit met de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg);
  • heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
  • is een stevig persoon die pit in de discussie brengt, de discussies aanscherpt en ter zake houdt. De voorzitter onderhoudt korte lijnen met de raad van bestuur. In het samenspel met de raad van bestuur gaat de voorzitter zorgvuldig om met het contact met de raad van bestuur en zorgt dat hij/zij de raad van toezicht hierbij nauw aangesloten houdt.

 Aanbod

De benoeming van leden van de raad van toezicht van Middin geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van Middin is gebaseerd op de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.