Huisartsopleiding Nederland is het samenwerkingsverband van de 8 huisartsopleidingen (academische opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios) en een landelijke werkorganisatie. De wetenschappelijke opleiding is ingebed binnen medische faculteiten van de Universitaire Medische Centra (UMC’s) en in een enkel geval binnen de Universiteit zelf. De werkorganisatie ondersteunt de 8 opleidingen bij de uitvoering van de strategische samenwerkingsagenda en de landelijke processen die nodig zijn om de opleiding tot huisarts te organiseren. Samen staan de samenwerkingspartners voor het goed opleiden van voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen voor iedereen in Nederland.

De afdelingshoofden huisartsgeneeskunde en de hoofden van de huisartsopleidingen van de UMC’s/Universiteit vormen de Raad van Eigenaren. Deze raad treedt op als eigenaar in die zin dat zij in laatste instantie een aantal belangrijke besluiten neemt. Daarnaast verleent zij de opdrachten aan de stichting.

De Positie

De onafhankelijke Raad van Toezicht ziet toe op de besturing in lijn met missie, visie en doelstellingen van de stichting. Daarbij gaat het enerzijds om de samenwerking met alle actoren en het functioneren van het besturingsmodel en anderzijds om doelmatige bedrijfsvoering en uitvoering van de projecten door de landelijke werkorganisatie Huisartsopleiding Nederland. De Raad van Toezicht is klankbord en werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Eigenaren gaat over de vakinhoudelijke aspecten van de opleiding en benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder na het inwinnen van advies bij RvT. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak.

Bij het uitoefenen van het toezicht laat de Raad zich leiden door de beginselen van good governance. De Raad vergadert circa vijfmaal per jaar.

De governance structuur wordt per 1 juli 2020 zoals hierboven beschreven ingevoerd. In dit kader wordt er per die datum een Raad van Toezicht opgericht.

Voorzitter en twee leden raad van toezicht

Teamspelers met een hart voor de Huisartsenzorg

De Raad van Toezicht bestaat primair uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. In het kader van de integrale besluitvorming beschikt ieder lid over een specifiek aandachtsgebied, maar bovenal ook over een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop zij dienen te focussen en de juiste vragen te stellen.

De op te richten Raad van Toezicht wordt eenmalig benoemd door het huidige overgangsbestuur.

De drie toezichthouders zijn in staat rol zuiver te opereren in een complex- en sterk inhoudelijk gedreven krachtenveld, als sparringpartner en werkgever van de directeur-bestuurder en klankbord en geweten bij diens rol richting de Raad van Eigenaren. Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten:

 • Helikopterview, analytisch vermogen en het vermogen om van hoofd- en bijzaken te scheiden (denkniveau op academisch-niveau);
 • Affiniteit met opleiden in de (eerstelijns)gezondheidszorg; tenminste één van de leden dient goed op de hoogte te zijn van het sterk veranderende landschap van de 1e lijnszorg en de strategische positioneringsvragen die daarmee samenhangen en de uitdagingen die deze context voor HN meebrengen.
 • Klankbord kunnen zijn voor de directeur – bestuurder;
 • Inzicht in en ervaring met bestuurlijke besluitvormings- en samenwerkingsprocessen;
 • Publieke- en organisatiebelangen tegen elkaar kunnen afwegen en zich bewust zijn van mogelijke risico’s;
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen, o.a. innovatiekracht versus continuïteit;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming en kunnen werken in teamverband;
 • Omgevingssensitiviteit t.a.v. de diverse stakeholders;

Specifieke vereisten voorzitter met aandachtgebied strategie en samenwerking

 • De competenties om voorzitter van het team te worden en de vergaderingen voor te zitten
 • Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen bij maatschappelijke organisaties
 • Ervaring met complexe samenwerkingsprocessen
 • Kennis van of ervaring met de werkgeversrol van een Raad van Bestuur als lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen
 • Ervaring in teambuilding en groepsdynamische processen

Specifieke vereisten lid bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken
 • Ervaring met uitbestedingsvraagstukken en contractmanagement
 • Ervaring met shared service centers
 • Inzicht in ontwikkelingen op het gebied van HRM, kennis van HRM bij professionele organisaties
 • Heeft oog voor bedrijfsmatig handelen

Specifieke vereisten lid met aandachtgebied financiën

 • Kennis en inzicht in financiële vraagstukken, financiële risico’s en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • Ervaring met planning en control en performancemanagement
 • Aantoonbare brede ervaring met financiën bij een maatschappelijke organisatie
 • Een heldere visie op de betekenis van digitalisering en nieuwe (informatie)technologieën in relatie tot eerstelijnszorg
 • Goede gesprekspartner met oog voor intermenselijke relaties en die achter de cijfers kan kijken;

 Aanbod: Interessante nevenfuncties in het toezicht van de landelijke werkorganisatie van de Huisartsopleiding Nederland. Benoeming (met het oog op spreiding in het rooster van aftreden) voor een periode van twee tot vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. Huisartsopleiding Nederland verwacht -en geeft ruimte voor- professionalisering en teambuilding van haar toezichthoudend team.

Informatie en sollicitatie:

Deze procedure is succesvol afgesloten.