Archipel is een vooruitstrevende organisatie voor verpleging en verzorging in Zuidoost Brabant. Archipel heeft 11 locaties verdeeld over de gemeenten Eindhoven, Best, Nuenen en Son en Breugel en biedt een breed scala aan zorg- woon- en welzijnsdiensten. Archipel biedt zorg en diensten op het gebied van (complexe) langdurige zorg en revalidatie en heeft een Kenniscentrum voor mensen met de ziekte van Huntington, Niet Aangeboren Hersenletsel, de ziekte van Korsakov en Jonge mensen met dementie. Archipel heeft ruim 1100 intramurale cliënten en evenzoveel in de thuissituatie. Archipel is een financieel gezonde organisatie met een omzet van ongeveer € 110 miljoen. Bij Archipel werken ruim 1700 medewerkers en 1400 vrijwilligers.

Cliënt in de regie is ons uitgangspunt en in de afgelopen jaren heeft Archipel zelfsturing ingevoerd. Sinds eind 2017 leggen 78 zelfsturende teams rechtstreeks verantwoording af aan een drie hoofdige collegiale Raad van Bestuur (RvB).
De Raad van Toezicht (RvT) van Archipel houdt integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT ziet er vooral op toe dat de bestuurders een evenwichtige afweging maken van de belangen van allen die bij Archipel betrokken zijn. Daarnaast ziet de RvT toe op de manier waarop Archipel zijn maatschappelijke doelen dient. De RvT en de RvB onderschrijven beide de ‘Zorgbrede Governance Code’.

Op dit moment bestaat de RvT uit zes leden, maar de raad wil de komende tijd terug naar een samenstelling van vijf leden. Vanwege het reguliere terugtreden van de voorzitter en drie leden, ontstaan het komende jaar drie vacatures, namelijk voor voorzitter en voor twee leden.

De Positie

Directiewerf zoekt voor Archipel een Voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht: toezichthouders met lef en affiniteit met zelfsturende organisatie en cliënt in de regie.

De besturingsfilosofie van Archipel waarin zelfsturing en cliënt in de regie centraal staan, vergt een waardengericht toezicht, waarbij vertrouwen, gezamenlijke verantwoordelijkheid, dialoog, kritische reflectie en verbondenheid kernbegrippen zijn.
De voorzitter weet als regisseur van het intern toezicht het gesprek binnen de RvT, met de RvB, de organisatie en haar stakeholders op een verbindende wijze vorm te geven. Het voorzitterschap zal met één van de genoemde aandachtgebieden gecombineerd worden.

Profiel voorzitter:
Ervaren toezichthouder met uitstekende communicatieve vaardigheden en vergadertechniek.
• Zorgt voor een vruchtbare cultuur in de RvT en tussen RvT en RvB: open, constructief en scherpe tegenstellingen niet mijdend.
• Sturing kunnen geven aan oordeels- en besluitvorming.
• Voor kunnen gaan zonder de relatie met de RvT te verliezen.
• In situaties waarin een actieve rol van RvT gevraagd is, doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk kunnen optreden.
• Voldoende beschikbaarheid (grotere tijdsinzet dan gewoon lid).
• Bij voorkeur regio-gebonden.

Profiel zorg:
Deskundig en ervaren professionele teamspeler met kennis van zaken met betrekking tot het toezicht op (kwaliteit van) zorg.
• Is in staat strategisch mee te denken over de bestuurlijke visie op zorg, kwaliteit en veiligheid en de vormgeving daarvan in de praktijk, dit te beoordelen en te toetsen.
• Heeft kennis van en ervaring met de inhoud van de(care-) zorg en actuele maatschappelijke ontwikkelingen hieromtrent; meer in het bijzonder:
• Kennis van en inzicht in het werkveld van kwaliteits- en veiligheidsmanagement in de zorg en de actuele ontwikkelingen hieromtrent;

Profiel semi-publieke sector:
Deskundig en ervaren professionele teamspeler met kennis van zaken met betrekking tot het toezicht op het sociaal domein.
• Is in staat strategisch mee te denken over de bestuurlijke visie op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de consequenties voor de positionering van de organisatie in de keten en ten opzichte van andere stakeholders, waaronder de publieke financiers, zoals de gemeenten in het werkgebied.

Profiel vastgoed:
Deskundig en ervaren professionele teamspeler met kennis van zaken met betrekking tot het toezicht op vastgoedvraagstukken en projectontwikkeling.
• Is in staat mee te denken over de bestuurlijke visie op de vastgoedportefeuille van Archipel en de zakelijke en maatschappelijke aspecten die daarmee samenhangen.

Informatie en sollicitatie:

De volledige profielschets vindt u hier profielschets RvT Archipel def
De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen op 06-20723398. Uw brief met curriculum vitae waarin u duidelijk vermeldt voor welke rol en welk aandachtgebied u opteert ontvangen wij graag vóór 26 maart 2018, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen. De procedure is in een gevorderd stadium.
Benoeming van de voorzitter en één van leden is voorzien in juni 2018, de derde benoeming zal met het oog op spreiding van het rooster van aftreden in het najaar plaatsvinden.