ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in het werkgebied Noord West Twente & Salland.

ZorgAccent biedt dag en nacht verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, bij mensen thuis of in een van onze woonzorglocaties. Onderdeel van Stichting ZorgAccent is ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V. waar vanuit WMO hulp en ondersteuning in het huishouden bij cliënten thuis wordt geboden. Bij ZorgAccent werken ruim 2800 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. Onze professioneel opgeleide  zorgmedewerkers werken geheel zelfstandig om bewoners en cliënten zo goed en persoonlijk mogelijke zorg te bieden. Zij maken de professionele keuzes en afwegingen in hun dagelijkse werk. Dat kunnen ze goed, omdat ze een erkend diploma hebben behaald én de nodige werkervaring hebben. Zij staan in de ‘frontlinie’ en krijgen alle ruimte om binnen kaders en in afstemming met de bewoner/cliënt of contactpersoon te doen wat nodig is.

ZorgAccent streeft ernaar om de organisatie zo simpel mogelijk te houden en de inzet van ondersteunende diensten zoveel mogelijk af te stemmen op wat bewoners/cliënten of medewerkers nodig hebben. Wanneer er sprake is van langetermijnvraagstukken en invoering van nieuwe wetten en regels, bestudeert het panoramateam hoe dit vraagstuk of een nieuwe wet vanuit de bedoeling, passend bij de visie en werkwijze van ZorgAccent kan worden vormgegeven. Het panoramateam is er om de helicopterview, de koers en een gezonde bedrijfsvoering van ZorgAccent te bewaken. Zij ondersteunt, coacht en vormt zo nodig een hitteschild voor de medewerkers. Het panoramateam bestaat uit een adviseur met de expertise P&O, een directiesecretaris/programmamanager lijn 1-2, een concerncontroller, twee directeuren en een raad van bestuur. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de drie organisatieonderdelen van ZorgAccent: wijkverpleging, woonzorg en ondersteuning. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Het panoramateam stemt zoveel mogelijk rechtstreeks af met medewerkers, bewoners/contactpersonen/cliënten. Ook de ondernemingsraad, cliëntenraad en de raad van toezicht kijken met ons mee, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

ZorgAccent zoekt met ingang van 1 juli 2022

Twee leden raad van toezicht 

Nieuwsgierige teamspelers met lef en affiniteit met zelfsturende organisatie en cliënt in de regie

 Profiel
De voordracht van de leden van de raad van toezicht vindt plaats met behulp van deze profielschets en onze toezichtvisie. Als uitgangspunt geldt dat de raad van toezicht uit 5 leden bestaat. Binnen deze raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg.

 • Voorop staat dat een lid van de raad van toezicht werkt en denkt vanuit de visie en waarden van ZorgAccent, deze ondersteunt en helpt door ontwikkelen.
 • Een lid van de raad van toezicht heeft inzicht in besturing en beleid van een zorgorganisatie en de strategische en tactische vraagstukken die zich daarin kunnen voordoen.
 • Wij streven binnen de raad van toezicht zoveel mogelijk naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden/expertisegebieden zoals: zorginhoudelijk, financieel-economisch, bestuur en strategie, management en organisatie, HRM en juridisch.
 • U bent integer, betrokken, voelt zich thuis in de regio, bent een teamspeler, analytisch, besluitvaardig en beschikt over relevante netwerken.

Profiel Kwaliteit & Veiligheid

 • U hebt specifieke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid en u neemt deel aan de commissie kwaliteit en veiligheid.
 • U bent in staat strategisch mee te denken over de bestuurlijke visie op zorg, kwaliteit en veiligheid en de vormgeving daarvan in de praktijk van een Rijnlandse organisatie.
 • U bent in staat mee te denken over de beleving van zorg en welbevinden en over nieuwe vormen van verantwoording.

Profiel Financiën

 • U hebt specifieke kennis en ervaring op financieel-economisch gebied, bij voorkeur in de zorgsector en neemt deel aan de auditcommissie;
 • U bent een ervaren toezichthouder met een uitstekend gevoel voor verhoudingen en stijl die past bij de Rijnlandse besturingsfilosofie van ZorgAccent.
 • U hebt gedegen kennis van financiën, administratieve organisatie, (zorg)financiering, risicobeheersing;
 • kennis van ICT in een complexe (zorg)omgeving is een pre;
 • kennis van vastgoed en de financiering daarvan inclusief de risico analyse en beheersing is eveneens een pre.

Aanbod: Boeiende parttime nevenfunctie in het toezicht op een gezonde vooruitstrevende organisatie die de cliënt centraal stelt en waar het Rijnlands denken hoog in het vaandel staat. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn.

Sollicitatie en  informatie

Deze procedure is succesvol afgerond.

 

—-