De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding en wonen. Wij begeleiden mensen die vanwege een (ernstige) psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben. Met een budget van ca € 39 miljoen en 430 betrokken professionals en 75 cliëntvrijwilligers werken we in het gebied Nijmegen en Rivierenland. De RIBW Nijmegen & Rivierenland is actief in 13 gemeenten.

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een gezonde organisatie waar de cliënt centraal staat en uitgangspunten als zelforganisatie en werken vanuit herstel ondersteunende zorg leidend zijn. Dit betekent dat we uit gaan van het herstelvermogen van ieder mens.

De Raad van Toezicht is een in de statuten verankerd orgaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de RIBW in relatie tot de maatschappelijke veranderingen en behoeften. Daarnaast heeft de Raad de functie van werkgever en klankbord voor de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Vanwege het reguliere terugtreden na twee zittingstermijnen van twee leden van de Raad van Toezicht zoekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland:

lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Bedrijfsvoering

Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT heeft de nieuwe toezichthouder met het profiel bedrijfsvoering:

 • ervaring in een strategische bedrijfsvoeringsfunctie met een veranderkundige opgave in een maatschappelijke organisatie;
 • kennis van informatiebeleid en bij voorkeur kennis op het gebied van vastgoed;
 • op hoofdlijnen kennis van zorgfinanciering;
 • als generalist op hoofdlijnen kennis van risicomanagement, jaarverslaglegging en investeringsbeslissingen;
 • een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van de RIBW;
 • overziet het bredere perspectief, is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied;
 • maakt deel uit van de auditcommissie.

lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid

De nieuwe toezichthouder met het aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid heeft:

 • brede zorginhoudelijke achtergrond met een strategische blik;
 • kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de langdurige zorg;
 • aantoonbare affiniteit met cliënten- en medewerkersperspectief;
 • affiniteit met herstelondersteunende zorg;
 • affiniteit met ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten- en/of technologische innovatie;
 • kennis van inzet en bewaken van kwaliteits- & veiligheidssystemen in langdurige zorg;
 • een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van de RIBW;
 • overziet het bredere perspectief, is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied;
 • maakt deel uit van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Aanbod

Interessante posities in een betrokken toezichthoudend team met een hart voor herstel ondersteunende zorg. De vergoeding van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijn van de NVTZ en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Informatie en sollicitatie

De volledige profielschets vindt u hier:profielschets leden rvt RIBW NR versie 25-03 definitief

De responstermijn is gesloten en de procedure is in een gevorderd stadium. Voor aanvullende vragen en informatie over de procedure kunt u telefonisch contact met Willem Almekinders opnemen op 06-20723398. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 22 april 2024, ter attentie van dhr. drs. W. Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl