De Organisatie

Woonbron is een wooncorporatie met circa 46.000 woningen en 4.300 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. Onze ongeveer 600 medewerkers zetten zich dagelijks in voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. Woonbron werkt in een dynamische omgeving. Wat van een corporatie wordt gevraagd, is de komende jaren heel anders dan in het afgelopen decennium.

In een omgeving die ons voor uitdagingen stelt, willen wij bovenal goed volkshuisvestelijk blijven presteren voor onze huidige en toekomstige bewoners. De nadruk ligt daarbij op het beheren, renoveren en bouwen van sociale huur- en goedkope koopwoningen met een passende woonkwaliteit, betaalbaarheid en goede service naar klanten. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Vandaag voor morgen.

De positie

Het hoofddoel van de Raad van Commissarissen (RvC) is toezicht houden op de volkshuisvestelijke prestaties en op de financiële continuïteit van Woonbron. De RvC heeft tot wettelijke taak het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken van de corporatie en de met haar verbonden dochteronderneming(en). De RvC staat verder de bestuurder met raad terzijde. De commissarissen richten zich naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden onderneming(en). De corporatie is in dit verband een maatschappelijke onderneming die zich kenmerkt door: – ondernemerschap in een grootstedelijke woningmarkt met meerdere belanghouders; – variatie in de vastgoedportefeuille (zowel huisvesting als in beperkte mate maatschappelijk vastgoed) met bijbehorende eigen klantgroepen; – activiteiten die liggen op gebieden die een grote mate van politiek – maatschappelijke belangstelling met zich meebrengen; – complexe vraagstukken op het gebied van vastgoed, betaalbaarheid, schaarste , financiering, dienstverlening en menselijke (bewoners) verhoudingen. Vanwege het terugtreden conform het rooster van aftreden van twee van haar leden zoekt Woonbron ter completering van haar Raad van Commissarissen twee leden Raad van Commissarissen.

Profiel

Als basis uitgangspunt voor hoogwaardig toezicht wordt aangemerkt dat de leden van de RvC onafhankelijk en professioneel zijn in hun rol als toezichthouder. Van hen wordt affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging verwacht evenals inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Woonbron. De RvC streeft een diverse samenstelling na. Kandidaten uit het werkgebied en/of met een allochtone achtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Afgezien van de generieke profielkenmerken die voor alle leden van toepassing zijn en die in de volledige profielschets nader zijn uitgewerkt, heeft de RvC van Woonbron voor de twee vacatures specifieke criteria geformuleerd.

Voor de commissaris met het sociaal volkshuisvestelijk profiel zijn de volgende criteria van belang:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb –niet- daeb e.d.);
 • ervaring met besturen van of toezichthouden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
 • kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
 • kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
 • kennis van de (lokale) woningmarkt;
 • kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
 • kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie;

Voor de commissaris met het bestuurlijk-juridisch profiel zijn de volgende criteria van belang:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
 • kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
 • kennis van statuten/reglementen.

 

In de combinatie van deze twee profielen dienen voorts de elementen vastgoedontwikkeling en -beheer terug te komen en zal minimaal één van beide kandidaten over bestuurlijke ervaring moeten beschikken:

 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
 • heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningbouwcorporaties.

 

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor een volledige profielschets of andere informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 16 januari 2016, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen.

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op  15 en 16 februari 2016. Sollicitanten dienen rekening te houden met de ‘Fit en propertest’, waarmee de Autoriteit Woningcorporaties de voorgedragen kandidaten aan het slot van de procedure toetst.