Medrie is dé regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Zij faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Hier valt onder: de ondersteuning van de huisartsenposten, opgerichte zorggroepen en alle overige diensten ter ondersteuning van de huisartsen. Haar kerntaak is het vormgeven aan huisartsenspoedzorg middels triage en op de huisartsenposten en optimaal ondersteunen van de chronische zorgprogramma´s (DM, COPD en VRM) in de huisartsenpraktijken. Op dit moment ondersteunt Medrie met 215 medewerkers (89,1 fte) zo’n 280 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

De Positie

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit maximaal 5 personen. Zij worden benoemd door de aandeelhouders. De RvC ziet er op toe dat de organisatie goed wordt bestuurd. De strategie, het beleid en de jaarplannen van de organisatie worden kwalitatief, juridisch, financieel en maatschappelijk getoetst. Het betreft onafhankelijk extern toezicht. Bevoegdheden en toetsing is conform de statuten en de Governancecode Zorg.

Vanwege het vertrek van twee leden van zijn leden, respectievelijk per 1 januari 2020 en 1 mei 2021, zoekt de RvC van Medrie:

Twee leden Raad van Commissarissen, aandachtsgebieden digitalisering en zorgbestuur

Deskundige teamspelers met een hart voor de Huisartsenzorg

Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen is de vorming van een multidisciplinair team. Op grond van de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur voor beide posities bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw. Kandidaten passen in een toekomstgerichte en innovatieve omgeving en sluiten aan bij een ondernemende en dynamische organisatie. Beide passen in een betrokken en geïnteresseerde Raad van Commissarissen die informeel en met respect voor ieders (vak)kennis samenwerkt. Zij zijn bekend met en hebben een visie op governance en beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Naast de generieke profieleisen voor alle leden van de RvC gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor de twee vacante posities:

Aanvullende profielkenmerken aandachtsgebied digitalisering

 • Kennisachtergrond studierichting Informatica, Bedrijfskunde of vergelijkbaar;
 • Aantoonbare ervaring met veranderkundige vraagstukken rond digitale transformatie en cybersecurity issues;
 • een duidelijke visie op digitalisering en informatievoorziening;
 • op de hoogte van relevante ontwikkelingen aangaande digitalisering en informatievoorziening en relevantie daarvan voor het sterk veranderende landschap van de eerstelijnszorg en de strategische positioneringsvragen die daarmee samenhangen;
 • kijkt over de grenzen van het eigen vakgebied heen en is een stevige strategisch sparringpartner voor collega RvC leden en de Bestuurder;
 • Ervaring als toezichthouder is voor deze positie niet noodzakelijk, wel kunt u aannemelijk maken de rol van RvC-lid goed te doorgronden en deze op een evenwichtige en met gevoel voor verhoudingen te kunnen vervullen;
 • Het lid RvC-lid met het aandachtsgebied Digitalisering neemt deel in de Auditcommissie.

Aanvullende profielkenmerken aandachtsgebied zorgbestuur

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring binnen de ziekenhuiszorg.
 • Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen zorgorganisaties en heeft een duidelijke visie op transmurale samenwerking, ketenzorg en zorgnetwerken; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten en de relevantie daarvan voor het sterk veranderende landschap van de eerstelijnszorg, ook in relatie tot de tweedelijnszorg en de strategische positioneringsvragen die daarmee samenhangen.
 • Is goed op de hoogte van zorgbeleid, inclusief inhoudelijke tendensen en bewegingen van betrokken stakeholders als IGJ, NZa, verzekeraars, etc..
 • Beschikt over de benodigde kennis ten aanzien van verantwoorde normen zorg en inzicht in de uitvoeringspraktijk om te kunnen functioneren als lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
 • Is organisatiesensitief; bij de behandeling van zorginhoudelijke of bedrijfsmatige dossiers de condities, impact en betekenis daarvan kunnen duiden op cliënten, zorgkwaliteit en medewerkers & organisatie.

Aanbod: Boeiende posities in een betrokken en geïnteresseerde Raad van Commissarissen. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.