Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV) bestaat uit acht schoollocaties, van vmbo tot tweetalig gymnasium en een Tiener College. Zowel organisatorisch, strategisch als onderwijsinhoudelijk staan de afzonderlijke locaties in de beleidsuitvoering centraal. Elke locatie heeft haar eigen specifieke identiteit en onderwijskundige invulling. Samen hebben de schoollocaties zo’n 4200 leerlingen en 560 medewerkers.

De missie van de Stichting is dat zij een broedplaats wil zijn van positieve beeldvorming door inspirerend, toekomstgericht onderwijs vorm te geven, waarin

  • optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om te volgen;
  • jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die weten waarin ze een voorbeeld zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met vertrouwen in te vullen;
  • jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

De Positie

Stichting CVO-AV wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur (CvB) en heeft een Raad van Toezicht (RvT) van vijf leden. Wij zoeken voor Stichting CVO-AV een:

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de GMR

Verbindende generalist met een brede bestuurlijke blik op onderwijs

De RvT houdt integraal toezicht op het CvB, voert het werkgeverschap uit met betrekking tot het CvB, adviseert het CvB en waarborgt een deugdelijke governancestructuur en naleving van de geldende branchecode.

Het nieuwe lid RvT op voordracht van de GMR wordt voorzitter van de commissie onderwijskwaliteit, draagt bij aan de voortzetting van de open en positief kritische dialoog zoals die de afgelopen jaren is gevoerd. Hij/zij is een rolvaste sparringpartner die ervaring en deskundigheid op hoofdlijnen mee brengt op de terreinen van:

  • vraagstukken ten aanzien van kwaliteit van onderwijs
  • onderwijs bestuurlijke vraagstukken m.b.t. bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
  • vraagstukken die o.a. voortvloeien uit regio-specifieke uitdagingen zoals krimp;

Van elk lid van de RvT wordt een positief kritische houding en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen gevraagd. Daarbij wordt van alle leden verwacht dat integriteit en betrouwbaarheid, openheid en transparantie leidend zijn voor de manier waarop zij hun taak vervullen. De benoeming van het nieuwe lid gaat in per 1 juli 2021. De RvT dient in voldoende mate een afspiegeling te zijn van de samenleving en herkenbaar voor de stichting, zoals met betrekking tot (geloofs)overtuiging, de man/vrouw-verdeling en regionale binding. Op grond van de huidige samenstelling is er geen specifieke voorkeur voor man of een vrouw. Regionale binding is een pre.

Aanbod

Boeiende nevenfunctie. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. Vergoeding passend binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK en ruimte voor verdere professionalisering van toezichthoudende vaardigheden.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.