Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 5.000 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst, kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond zijn er altijd mogelijkheden, hoe klein die soms ook zijn. Dat is uitgangspunt in de werkwijze van Middin.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, kan Middin ondersteuning bieden. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doet Middin aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met het persoonlijke netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

Want samen durven en doen is samen leven.

De positie

Vanwege het reguliere terugtreden van  één van haar leden van de raad van toezicht (rvt) zoekt Middin een lid op voordracht van de centrale cliëntenraad (CCR). De rvt is statutair belast is met het toezicht houden op de raad van bestuur. De rvt let daarbij zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Lid raad van toezicht op voordracht van de centrale cliëntenraad

Autonome teamspeler met affiniteit en hart voor de doelgroep

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • is in staat vanuit het referentiekader van cliënten naar de bestuurlijke vraagstukken van Middin te kijken;
  • kennis en ervaring op het gebied van het werkterrein van zorgaanbieders vergelijkbaar met Middin.

 Aanbod

De benoeming van leden van de raad van toezicht van Middin geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van Middin is gebaseerd op de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Deze procedure is in een afrondend stadium.