De Organisatie

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza is breed en loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Het begint bij Siza altijd bij de vraag: hoe kunnen we je helpen?

Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. De ondersteuning van al deze 3500 mensen vraagt een grote variëteit in deskundigheid en wijze van begeleiding en behandeling door de circa 2500 medewerkers.
Daarnaast zijn er ongeveer 500 vrijwilligers, 100 leerlingen en 250 stagiaires. De organisatie faciliteert hen om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. (Technologische) innovaties worden aangegrepen om het leven van mensen met een beperking leuker, makkelijker en minder gedwongen afhankelijk van anderen te laten zijn. Daartoe was Siza initiatiefnemer voor de in 2016 opgerichte Academy Het dorp als landelijk centrum voor technologie in de langdurige zorg.

Siza beschikt over 180 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant en kent een forse vastgoedopgave. De twee meest bekende locaties zijn Het Dorp en ’s Koonings Jaght. Siza wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb) en zijn er werktrajecten via het UWV.

De positie

Vanwege het aflopen van de tweede benoemingstermijn van één van haar leden van de raad van toezicht (rvt) zoekt Siza een lid rvt, tevens lid van de commissie huisvesting en financiën (auditcommissie). De raad van toezicht van Siza bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter en houdt – namens de samenleving en het brede maatschappelijke krachtenveld waarin Siza functioneert -onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen Siza. Daarnaast is de raad van toezicht het klankbord en de adviseur (gevraagd en ongevraagd) van de raad van bestuur. Elk lid kan vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur.

De rvt van Siza zoekt met ingang van het maart 2023 een:

lid raad van toezicht, aandachtsgebied (zorg)vastgoed en financiën

teamspeler met wijsheid en een goed ontwikkeld reflectief vermogen

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • financieel-economische achtergrond door academische opleiding en ervaring, bij voorkeur breed ontwikkeld op bedrijfsvoering inclusief (zorg)vastgoed en ICT;
  • kennis en inzicht in financiële vraagstukken, financiële risico’s en de financiële

continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie;

  • kennis van en ervaring met financieringsstromen in de zorg;
  • in staat om financiële gegevens meerdimensionaal en in integraal perspectief te lezen en doorzien: ziet wat het is, herkent de betekenis en weet achter de cijfers te kijken;
  • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op kansen en risico’s;
  • in staat om investeringsbeslissingen in vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed, in het licht van de zorg voor cliënten;
  • kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de (langdurige) (gehandicapten)zorg is een pré;
  • ervaring aan de bestuurstafel (als toezichthouder en/of bestuurder).

 Aanbod

Boeiende positie in een grotendeels nieuw samengesteld toezichthoudend team, dat zich richt op (faciliteren van bestuur en directie bij) de ontwikkeling van Siza tot lerende organisatie waarin professionaliteit en kwaliteit van zorg hand in hand gaan met een gezonde bedrijfsvoering. Leden van de rvt zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van Siza is gebaseerd op de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 Informatie en sollicitatie

De procedure is succesvol afgerond.