Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza is breed en loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk.

Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. De ondersteuning van al deze 3500 mensen vraagt een grote variëteit in deskundigheid en wijze van begeleiding en behandeling door de circa 2500 medewerkers.
Daarnaast zijn er ongeveer 500 vrijwilligers, 100 leerlingen en 250 stagiaires. De organisatie faciliteert hen om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. (Technologische) innovaties worden aangegrepen om het leven van mensen met een beperking leuker, makkelijker en minder gedwongen afhankelijk van anderen te laten zijn. Daartoe was Siza initiatiefnemer voor de in 2016 opgerichte Academy Het Dorp als landelijk centrum voor technologie in de langdurige zorg.

Siza beschikt over 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant en kent een aantal forse kwaliteitsopgaven, waarbij de toenemende complexiteit van de zorgvraag en de aansluiting daarop in ontwikkeling van de capaciteit en beschikbaarheid van medewerkers en faciliteiten een rol spelen. Uitdagingen die Siza tegemoet treedt met een meerjaren-transitieplan waarbij cultuur- en systeem verandering belangrijke elementen zijn. De twee meest bekende locaties zijn Het Dorp en ’s Koonings Jaght. Siza wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb) en zijn er werktrajecten via het UWV.

De positie

Vanwege het aflopen van de tweede benoemingstermijn van de voorzitter van de RvT ontstaat er een vacature. Eén van de zittende leden neemt het voorzitterschap over en daarom wordt er gezocht naar aanvulling met ingang van 1 januari 2024 met een lid rvt, tevens lid van de commissie kwaliteit en veiligheid (commissie K&V). Het betreft een positie op voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR).

De raad van toezicht van Siza bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter en houdt – namens de samenleving en het brede maatschappelijke krachtenveld waarin Siza functioneert -onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen Siza. Daarnaast is de raad van toezicht het klankbord en de adviseur (gevraagd en ongevraagd) van de raad van bestuur. Elk lid kan vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur.

De rvt van Siza zoekt met ingang van het januari 2024 een:

lid raad van toezicht, aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid

teamspeler met wijsheid en een goed ontwikkeld reflectief vermogen

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • een zorginhoudelijke achtergrond met ervaring aan de bestuurstafel;
  • kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de langdurige zorg;
  • aantoonbare affiniteit met cliënten- en/of medewerkersperspectief;
  • affiniteit met zorg- en/of technologische innovatie;
  • kennis van inzet en bewaken van kwaliteits- & veiligheidssystemen in langdurige zorg.

De rvt van Siza streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling met een diversiteit aan perspectieven, waarin onder meer gender, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken worden meegewogen.

Aanbod

Boeiende positie in een grotendeels nieuw samengesteld toezichthoudend team, dat zich richt op (faciliteren van bestuur en directie bij) de ontwikkeling van Siza tot lerende organisatie waarin professionaliteit en kwaliteit van zorg hand in hand gaan met een gezonde bedrijfsvoering. Leden van de rvt zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van Siza is gebaseerd op de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.