Ingrijpende gebeurtenissen hebben een enorme impact. Mensen en samenlevingen kunnen volledig ontwrichten, soms tot in volgende generaties. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wijst al 50 jaar de weg. ARQ biedt zorg op maat, doet wetenschappelijk onderzoek, adviseert en leidt op. Deze kennis deelt ARQ wereldwijd. Voortbouwend op kennis en ervaring die is opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog, is ARQ uitgegroeid tot een toonaangevend instituut op het gebied van psychotrauma. ARQ heeft locaties in Diemen en in Oegstgeest.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit vijf zetels en wordt uitgebreid naar zes. Psychotrauma en de gevolgen voor mensen en samenlevingen krijgt steeds meer aandacht in de maatschappij. ARQ vervult daar een belangrijke rol in, waarbij de behoefte bestaat aan een bredere achtergrond bij de RvT. ARQ is een stabiele gezonde organisatie en komt in een nieuwe fase waarin de RvT een actievere rol krijgt, die raakt aan inhoud en bestuurlijke dynamiek. Tevens is de RvT bezig met het instellen van een Commissie Kwaliteit en Veiligheid, waarvoor ook versterking van de raad gezocht wordt.

De positie

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan ARQ geassocieerde rechtspersonen: ARQ Centrum’45, ARQ IVP, Stichting Vrienden van ARQ, ARQ Wetenschappelijk Onderzoek, Stichting Pelita en Stichting 1940-1945. De RvT vervult een klankbordfunctie en staat de RvB met advies terzijde. Bij de vervulling van de taak richten de raad en de individuele toezichthouders zich naar het belang van de stichting en de
geassocieerde rechtspersonen die door of vanwege de stichting worden bestuurd in relatie tot haar/hun maatschappelijke functie.

Vanwege uitbreiding van de RvT zoekt ARQ een:

Lid Raad van Toezicht

Ervaren sparringpartner met ruime ervaring in een zorg bestuurlijke omgeving

Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • heeft ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en kennis van en affiniteit met de GGZ;
  • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
  • heeft een actueel beeld van ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap en hetgeen dat vraagt van de besturing van ARQ als zorginstelling en landelijk kenniscentrum;
  • Kijkt met een veranderkundige blik naar organisatieontwikkeling en leiderschap in de zorg ;
  • Is een geoefend sparringpartner bij complexe vraagstukken.

Het nieuwe lid van de RvT maakt deel uit van de commissie Kwaliteit en Veiligheid (i.o.) en draagt in samenwerking met de voorzitter van deze commissie bij aan de opzet en inrichting van deze commissie passend bij de context van ARQ.

De RvT streeft naar pluriformiteit en diversiteit.

Aanbod

Interessante toezichthoudende positie bij een gerenommeerde instelling met een landelijke en internationale impact. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met één extra termijn. ARQ hanteert de zogenoemde Governancecode Zorg 2022 en de beloningscode conform de Wet normering topinkomens (WNT2).

 Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.