Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV) bestaat uit acht schoollocaties, van vmbo tot tweetalig gymnasium en een Tiener College. Zowel organisatorisch, strategisch als onderwijsinhoudelijk staan de afzonderlijke locaties in de beleidsuitvoering centraal. Elke locatie heeft haar eigen specifieke identiteit en onderwijskundige invulling. Samen hebben de schoollocaties zo’n 4400 leerlingen en 600 medewerkers.

De missie van de Stichting is dat zij een broedplaats wil zijn van positieve beeldvorming door inspirerend, toekomstgericht onderwijs vorm te geven, waarin

  • optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om te volgen;
  • jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die weten waarin ze een voorbeeld zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met vertrouwen in te vullen;
  • jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

De Positie

Stichting CVO-AV wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur (CvB) en heeft een Raad van Toezicht (RvT) van vijf leden. Vanwege het reguliere terugtreden van één van de leden, zoeken wij voor Stichting CVO-AV een:

Lid Raad van Toezicht

Teamspeler met een hart voor onderwijs en affiniteit met huisvestingsvraagstukken

De RvT houdt integraal toezicht op het CvB, voert het werkgeverschap uit met betrekking tot het CvB, adviseert het CvB en waarborgt een deugdelijke governancestructuur en naleving van de geldende branchecode.

Het nieuwe RvT-lid wordt tevens lid van de Auditcommissie. Zij/hij is een rolvaste sparringpartner en brengt deskundigheid en affiniteit mee op de terreinen van:

  • de bedrijfsvoeringsaspecten in het onderwijs en bestuurlijke vraagstukken die onder andere voortvloeien uit regio-specifieke uitdagingen zoals krimp;
  • huisvestingsvraagstukken, zoals nieuwbouw en renovatietrajecten van schoollocaties.

Van elk lid van de RvT wordt een positief kritische houding en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen gevraagd. Daarbij wordt van alle leden verwacht dat integriteit en betrouwbaarheid, openheid en transparantie leidend zijn voor de manier waarop zij hun taak vervullen. De benoeming van het nieuwe lid gaat in per 1 oktober 2019. De RvT dient in voldoende mate een afspiegeling te zijn van de samenleving en herkenbaar voor de stichting, zoals met betrekking tot (geloofs)overtuiging, de man/vrouw-verdeling en regionale binding. Op grond van de huidige samenstelling gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Aanbod

Boeiende nevenfunctie. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. Vergoeding passend binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK en ruimte voor verdere professionalisering van toezichthoudende vaardigheden.

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398). Kijk voor een volledige profielschets hier: functieprofiel RvT CVO-AV 2019 definitief. Uw brief en reactie ontvangen wij graag vóór 24 juni 2019, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of via Postbus 23, 6700 AA Wageningen.