Stichting Ceder Groep omvat vijf scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen). De Cederscholen bieden algemeen vormend onderwijs op vmbo-t of mavoniveau, havo- en vwo- (atheneum en gymnasium) niveau aan circa 6.000 leerlingen.
Het onderwijs aan de Cederscholen bereidt leerlingen voor op de samenleving van morgen.
Op de Cederscholen worden leerlingen begeleid bij het opgroeien tot verantwoordelijke burgers, die hun talenten ontdekken én zich medeverantwoordelijk weten voor anderen.

De Positie

De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter. Stichting Ceder Groep zoekt vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van haar leden een:

Lid Raad van Toezicht

Aandachtsgebied vastgoedontwikkeling en bedrijfsvoering, tevens lid van de Auditcommissie

Profiel

• Dient kennis en ervaring te hebben van en met bedrijfsvoeringsvraagstukken en vastgoedontwikkeling bij voorkeur ook in het onderwijs: is daardoor een deskundig toezichthouder en sparringpartner voor de bestuurder o.a. in het lopende nieuwbouwtraject van een van de scholen (van aanvraag vergunningen, financiering tot de bouw zelf) en de komende renovatietrajecten van de overige schoollocaties;
• Dient te beschikken over ruime (toezichthoudende/ bestuurlijke) kennis bij voorkeur opgedaan in het onderwijs en is bereid te werken op basis van de principes van vraag gestuurd toezichthouden;
• Is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling;
• Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak;
• Heeft geen zakelijke relatie of belangenverstrengeling met Ceder.

Gewenste kerncompetenties voor deze functie

• Een academisch denk- en werkniveau.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waarbij zo nodig de grenzen in deze context worden opgezocht (countervailing power) in het belang van de organisatiedoelstellingen en met respect voor de principes voor goed bestuur en toezicht conform de Governancecode.
• Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur als klankbord en als sparringpartner terzijde te staan;
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur ingebrachte aangelegenheden;
• Het vermogen om onderscheid te maken tussen uitvoeringszaken en beleidszaken;
• Positief kritische grondhouding;
• Teamspeler.

Van belang is dat binnen de Raad van Toezicht sprake is van diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit zoals deze in haar scholen tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven. Met het oog op een evenwichtige samenstelling gaat voor beide posities de voorkeur uit naar een vrouw.

 Informatie en sollicitatie

Stichting Ceder Groep wordt in deze procedure begeleid door Willem Almekinders. De volledige profielschets vindt u hier: profielschets lid RvT Ceder 2018 definitief3  Deze procedure is in een afrondend stadium.