De organisatie

Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4.000 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst, kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond zijn er altijd mogelijkheden, hoe klein die soms ook zijn. Dat is uitgangspunt in de werkwijze van Middin.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, kan Middin ondersteuning bieden. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doet Middin aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met het persoonlijke netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

Want samen durven en doen is samen leven.

De positie

Vanwege het reguliere terugtreden van twee van haar toezichthouders en het terugbrengen van de raad van 7 naar 6 leden, zoekt Middin een Lid raad van toezicht. De raad van toezicht is statutair belast is met het toezicht houden op de raad van bestuur. De raad van toezicht let daarbij zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De vacature komt vrij per 1 juli 2016 en betreft een lid, dat tevens zitting zal nemen in de commissie huisvesting en financiën.

 Het profiel

Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

  • Is in staat strategisch mee te denken over innovatie van vastgoed met behulp van (informatie) technologie en de vormgeving daarvan in de praktijk, dit te beoordelen en te toetsen.
  • Heeft kennis van en ervaring met het proces van visie- en strategieontwikkeling in complexe dienstverlenende (zorg)organisaties; met het anticiperen op grote (technologische) veranderingen en het inspelen hierop met slimme huisvesting en/of zorgconcepten;
  • Heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met financiering en huisvesting in de zorg en is in staat mee te denken over de financiële en langere termijn effecten van strategische keuzes op het gebied van vastgoed en ICT-vraagstukken;
  • Affiniteit met de gehandicapten- en ouderenzorg.

 Aanbod

De benoeming van leden van de raad van toezicht van Middin geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van Middin is gebaseerd op de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 Informatie en sollicitatie

De procedure is succesvol afgerond.