Middin-logo-182x69

De Organisatie

Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4.000 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

We geloven in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst. Kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond, zijn er altijd mogelijkheden. Hoe klein die soms ook zijn.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden: wat kan wel? Onze hulp is dichtbij. We zijn er, midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. Onze professionals richten zich op het verstevigen en activeren van netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen.

Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doen we aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Want samen durven en doen is samen leven.

De Functie

Vanwege het reguliere terugtreden van één van haar toezichthouders zoekt Middin een:

Lid Raad van Toezicht (m/v)

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten en reglement.
De Raad van Toezicht kent vier commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een huisvestingscommissie en een nieuw te vormen kwaliteitscommissie. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De vacature komt vrij per 1 juli 2015 en betreft een lid, dat tevens zitting zal nemen in de nieuw te vormen  kwaliteitscommissie.

Profiel

Profiel: Naast de generieke profieleisen voor leden van de RvT gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:
• Is in staat strategisch mee te denken over de bestuurlijke visie op zorg, kwaliteit en veiligheid en de vormgeving daarvan in de praktijk, dit te beoordelen en te toetsen.
• Heeft kennis van en ervaring met de inhoud van de(care-) zorg en actuele maatschappelijke ontwikkelingen hieromtrent; meer in het bijzonder:
• kennis van en inzicht in het werkveld van kwaliteits- en veiligheidsmanagement in de zorg en de actuele ontwikkelingen hieromtrent;
• vermogen om benodigde gegevens voor het toezicht te selecteren en te wegen uit een grote hoeveelheid van (soms paradoxale) informatie;
• state-of-the-art kennis op het gebied van kwaliteit en innovatie van de gehandicapten- en ouderenzorg.

Aanbod

De benoeming van leden van de Raad van Toezicht van Middin geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van Middin is gebaseerd op de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

Informatie en sollicitatie

Deze vacature is reeds succesvol ingevuld.