De Organisatie

Medrie is dé regio-organisatie van praktijkhoudende huisartsen voor huisartsen en hun praktijkteam in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Zij faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Hier valt onder: de ondersteuning van de huisartsenposten, opgerichte zorggroepen en alle overige diensten ter ondersteuning van de huisartsen. Haar kerntaak is het vormgeven aan huisartsenspoedzorg door middel van triage, instroombeperking en efficiënte inrichting van de huisartsenposten en optimaal ondersteunen van de chronische zorgprogramma´s (DM, COPD en VRM) in de huisartsenpraktijken, volgens een door de huisartsen ondersteunde visie. Op dit moment ondersteunt Medrie met 212 medewerkers (80,7 fte) zo’n 280 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten. Medrie richt zich op regionale ondersteuning en waar mogelijk boven regionale samenwerking. De regio’s zijn het uitgangspunt.

De Positie

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit maximaal 5 personen. Zij worden benoemd door de aandeelhouders. De RvC ziet toe op de continuïteit van de vennootschap en de statutaire opdracht in het ondersteunen van huisartsen bij het uitoefenen van hun zorgtaak binnen de kaders van de Governance code zorg. Zij treedt hierbij op als werkgever van de bestuurder. De strategie, het beleid en de jaarplannen van de organisatie worden kwalitatief, juridisch, financieel en maatschappelijk getoetst. Het betreft onafhankelijk extern toezicht. Bevoegdheden en toetsing is conform de statuten van Medrie en de Governancecode Zorg.

Vanwege het aflopen van de tweede termijn van één van de leden, zoekt de RvC van Medrie met ingang van 1 april 2023 een:

lid Raad van Commissarissen op voordracht van de Cliëntenraad

Huisarts met zicht op actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de organisatie van de huisartsenzorg

Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is de vorming van een multidisciplinair team. Kandidaat past in een toekomstgerichte en innovatieve omgeving en sluit aan bij een ondernemende en dynamische organisatie. Past in een betrokken en geïnteresseerde RvC die informeel en met respect voor ieders (vak)kennis samenwerkt. Is bekend met en heeft een visie op governance en beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Naast de generieke profieleisen voor alle leden van de RvC gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor de vacante positie:

Aanvullende profielkenmerken aandachtsgebied Huisartsenzorg

  • Aantoonbare kennis van en ervaring met de huisartsenzorg, bij voorkeur praktiserend huisarts;
  • Gevoel voor veranderingsprocessen en innovatie in organisaties met een complex krachtenveld;
  • Affiniteit met de positie van de patiënt in de sterk veranderende wereld en de vraagstukken die dat meebrengt, zoals beperkte gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterdheid e.d;
  • De commissaris overziet het bredere perspectief, is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied.
  • Het RvC-lid met het profiel Huisartsenzorg maakt deel uit van de RvC kwaliteitscommissie.

Aanbod: Boeiende positie in een betrokken en geïnteresseerde Raad van Commissarissen. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.

Informatie en sollicitatie: Deze procedure is succesvol afgerond.