De Leeuw van Putten is een jonge, toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie met als werkgebied de stad Spijkenisse. Zij is opgericht in 1981 in een groeikern met een grote bouwopgave. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is zij een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is continu in gesprek met haar omgeving en in bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad. Bij de Leeuw van Putten staat een zeer servicegerichte dienstverlening aan de klant voorop.

De positie

De Directeur Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting De Leeuw van Putten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad geeft onder meer goedkeuring aan het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van de Directeur-bestuurder.

Vanwege het terugtreden van één van haar leden zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een:

Lid Raad van Commissarissen
aandachtsgebied Financiën en Control

Als toezichthouder maakt u deel uit van een collectief en integraal verantwoordelijk team en kijkt u met een brede blik naar de besturing van de organisatie. U neemt zitting in de auditcommissie en binnen het betreffende aandachtsgebied bent u het ´financieel geweten´ van de RvC en vervult u een cruciale rol in een goed gefundeerd toezicht.

Profiel:
De kandidaat dient over gedegen kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van een soortgelijke (maatschappelijke) instelling te beschikken. Heeft kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury, beleggingen en risicobeheersingssystemen. Is in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s. Heeft kennis van financieel-economische en fiscale vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control en kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging en van waarderingsmethoden vastgoed. U heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke rol, mag ook van buiten, mits u aannemelijk kunt maken de rol te doorgronden en deze op een evenwichtige en met gevoel voor verhoudingen te kunnen vervullen.
Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met een strategisch sparringpartner die de financiële en bedrijfsvoering aspecten beheerst en die in samenhang met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie kan overzien. Naast het vermogen om bovengenoemde rol op een strategisch niveau in de discussie te bespreken, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler die de verschillende rollen van de RvC goed weet te doorgronden en naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie
De responstermijn is inmiddels verstreken en de procedure is in een ver gevorderd stadium. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. De volledige profielschets treft u hier:profielschets lid RvC 2019 def.

Zie voor meer informatie over Stichting De Leeuw van Putten: www.deleeuwvanputten.nl

DirectieWerf, maart 2019