Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 5.000 mensen met een beperking in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst, kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond zijn er altijd mogelijkheden, hoe klein die soms ook zijn. Dat is uitgangspunt in de werkwijze van Middin.

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, kan Middin ondersteuning bieden. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Dit doet Middin aan huis of op een van de 185 woonlocaties en activiteitencentra. Samen met het persoonlijke netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

Want samen durven en doen is samen leven.

De Positie

De organisatieontwikkeling die Middin 5 jaar geleden inzette vraagt om transformationeel leiderschap, waarbij de accenten van een beheersmatige naar een meer ondernemende stijl zijn gegaan. En van hiërarchische sturing naar netwerk sturing. Verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie neergelegd, hetgeen vraagt om vertrouwen en ruimte. Er is behoefte aan verzakelijking, maar met behoud van cliëntwaarde. Vanwege het vertrek van een van de bestuurders  ontstaat er een vacature voor een nieuw Lid Raad van Bestuur.

Profiel

Het lid van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter Raad van Bestuur collegiaal bestuurlijk verantwoordelijk voor Middin. De nieuwe bestuurder moet in de eerste plaats toegerust zijn om leiding te geven aan een grote, complexe zorgorganisatie in de care. Goed collegiaal kunnen samenwerken met de voorzitter van de RvB is van vitaal belang. Intern en extern moet duidelijk zijn dat het gaat om bestuurders met onderscheiden competenties, die met eigen verantwoordelijkheden in alles eenheid van bestuur uitstralen. Het streven is de huidige succesvol gebleken man/vrouw combinatie voort te zetten. De voorkeur zal dan ook bij gelijke geschiktheid uit gaan naar een vrouw. De persoonlijke match tussen de beide bestuurders dient waarneembaar goed te zijn. Middin hecht zeer aan een integer bestuur. De integriteit van de nieuwe bestuurder is een belangrijke randvoorwaarde voor de benoembaarheid.

De Raad van Bestuur kent een onderlinge verdeling in aandachtsgebieden, waarbij de nieuwe bestuurder het accent zal leggen op bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg van Middin. Beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om het strategisch beleid van Middin proactief verder vorm te geven. Middin wil zowel in het sociale domein, als in de 24-uurszorg en het specialistische domein een sprong voorwaarts maken. De nieuwe bestuurder:

  • is in staat om een heldere visie op de toekomst van de zorg in het algemeen en gehandicapten- en ouderenzorg in het bijzonder te ontwikkelen en deze naar alle in- en externe stakeholders op een overtuigende en inspirerende wijze uit te dragen;
  • is aantoonbaar in staat om een visie te vertalen naar een succesvolle bedrijfsstrategie en te sturen op een proactief zorg- en kwaliteitsbeleid;
  • beschikt over bestuurlijke competentie en gewicht, gericht op de nieuwe veranderende zakelijke context;
  • beschikt over veranderkundige inzichten en weet deze in een bestuurlijke context in te zetten (‘transformationeel leiderschap’);
  • heeft een organisatiebrede strategische blik met een zorginhoudelijk achtergrond;
  • is goed geïnformeerd over de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
  • is in staat kansen in de markt te signaleren en deze effectief te benutten;
  • competenties: communicatief vaardig, empatisch vermogen, samenwerkingsgericht, zowel conceptueel als analytisch sterk, initiatiefrijk, vernieuwend en besluitvaardig;
  • ‘dienende’ leiderschapsstijl, stevige, evenwichtige persoonlijkheid, kan heldere kaders schetsen, stuurt op hoofdlijnen, durft keuzes te maken en kan ruimte en vertrouwen aan anderen geven. Is in staat tot aanspreken op verantwoordelijkheid en afspraken, kan doorpakken en stuurt op verandering/transformatie.

Informatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Deze procedure is inmiddels succesvol afgerond.