Stichting ROC Rivor is het opleidingscentrum voor regio Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn 3 vestigingsplaatsen Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel met in het totaal 7 locaties.

ROC Rivor richt zich op het toerusten van mensen voor arbeidsmarkt en samenleving. Dit wordt gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, onder andere gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen. ROC Rivor levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Rivierenland, welke Regio zich in maatschappelijk, bedrijfsmatig en geografisch opzicht onderscheidt van de omringende, veelal meer grootstedelijke gebieden.

ROC Rivor heeft de afgelopen jaren een forse organisatieomslag gemaakt van een aanbodgerichte onderwijsinstelling naar een op de regio gerichte maatschappelijke onderneming. ROC Rivor belooft: “Aandacht voor Jouw Ambitie!”. Het is de vertaling van onze kernambitie: alle aandacht en energie van mens en organisatie richten op het realiseren van ambities.

Het gaat hierbij om:
• de ambitie van de studenten en cursisten;
• de ambitie van medewerkers;
• de ambitie van de organisatie ROC Rivor en de ambitie van stad en regio.

Met “Aandacht voor Jouw Ambitie!” wil ROC Rivor zeggen: Jij doet ertoe, jij bent ergens goed in. ROC Rivor geeft jou aandacht en verwacht daarbij van jou ambitie en ondernemingszin. Het ROC staat vervolgens voor gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid in de regio.

De komende jaren maken we onze belofte waar door middel van:
1. De ontwikkeling van een krachtig onderwijsconcept.
2. Het verbinden van actoren in de regio.
3. De ontwikkeling van een sterker en evenwichtiger profiel.

De Positie
De Raad van Toezicht functioneert conform de Governance Code MBO en opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Tot haar taken behoren onder meer:

• het toezicht houden op het strategisch beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van ROC Rivor en de aan haar gelieerde instellingen;
• zorg dragen voor een professioneel en volwaardig College van Bestuur o.a. door het vervullen van het werkgeverschap voor de leden van het College van Bestuur, inclusief de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur;
• het geven van goedkeuring aan beslissingen van het College van Bestuur;
• het vervullen van de rol van ‘sparring partner’ en meedenker met het College van Bestuur, het fungeren voor hen als klankbord, het inspireren en bieden van meerwaarde op strategisch niveau bij het besturen van een instelling gelijk ROC Rivor en het vormgeven van onderwijsvraagstukken;
• het op eigen initiatief advies uitbrengen aan het College van Bestuur indien de Raad dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk en wenselijk acht;
• het houden van integraal toezicht.

De Raad van Toezicht komt jaarlijks circa 6 maal bijeen. Daarnaast komen de audit-, remuneratie- en onderwijscommissie i.o. bijeen en is er in elk geval twee keer per jaar een ontmoeting met de Ondernemingsraad en met de Studentenraad. Ook zijn de leden van de Raad van Toezicht lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Een en ander betekent naar verwachting een gemiddelde tijdsinvestering voor de leden van twee dagdelen per maand; De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. ROC Rivor zoekt vanwege het reguliere terugtreden conform het rooster van aftreden van een van haar leden een:

Profiel
De leden Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de volgende kenmerken:
• affiniteit met het onderwijs en onderschrijven van de doelstellingen en functies van de Stichting ROC Rivor;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring dan wel ervaring als toezichthouder;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• kunnen opereren op strategisch niveau en vanuit een helikopterview ontwikkelingen kunnen analyseren;
• vermogen en attitude om het College van Bestuur als klankbord terzijde te staan;
• vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
• vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
• vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• voldoende beschikbaarheid;
• academisch werk- en denkniveau;
• passend in het team van de Raad van Toezicht.

Gestreefd wordt naar een pluriforme samenstelling en kwaliteiten en netwerken van leden, waarbij de diverse deskundigheden worden afgewogen. Daarnaast worden een redelijke verdeling tussen mannen en vrouwen en tussen deskundigheid enerzijds en bekendheid met de regio anderzijds nagestreefd. Vanuit deze uitgangspunten zijn er voor deze vacature de volgende specifieke profieleisen:

• Affiniteit met en kennis van het ondernemerschap
• Kennis dan wel affiniteit hebbend met de arbeidsmarkt in relatie tot het onderwijs en vice versa.
• Kennis van de arbeidsmarkt in de regio Rivierengebied is een pre

Informatie en sollicitatie
ROC Rivor wordt in deze procedure begeleid door Willem Almekinders. De volledige profielschets vindt u hier profiel RvT ROC Rivor 2017.def Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen op 06-20723398. Uw brief en cv ontvangen wij graag vóór 23 september 2017, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen. De eerste gesprekken met de Benoemingsadviescommissie zijn gepland op 12 oktober 2017.