De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV) bestaat uit de Christelijke Scholengroep De Hoven in de regio Gorinchem en het Heerenlanden College in Leerdam. Op beide scholengemeenschappen wordt de cultuur gekenmerkt door open communicatie, respectvolle omgang en korte lijnen. Samen hebben de scholen circa 4800 leerlingen en 580 medewerkers. Het onderwijs vindt plaats in scholen met een menselijke maat, waarin kennen en gekend worden ook daadwerkelijk ervaren wordt.

Stichting CVO-AV wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur (CvB) en heeft een Raad van Toezicht (RvT) van 5 leden. Vanwege het reguliere terugtreden één van de leden, zoeken wij voor Stichting CVO-AV een:

 Lid Raad van Toezicht

Ondernemer uit de regio, affiniteit met marketing, communicatie en kwaliteit

 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur, voert het werkgeverschap uit met betrekking tot het College van Bestuur, adviseert het College van Bestuur en waarborgt een deugdelijke governance structuur en naleving van de geldende branchecode.

Van het nieuwe RvT-lid wordt verwacht dat zij/hij deskundigheid, ervaring, en affiniteit heeft op de terreinen van:

–          Marketing en communicatie; draagt bij in het denken over positioneringsvraagstukken.

–           (Onderwijs)kwaliteit; draagt bij in het denken over kwaliteit, het bevorderen en meten daarvan.

–          Heeft een zakelijke benadering en bij voorkeur een achtergrond als verantwoordelijke in het regionale bedrijfsleven.

Van elk lid wordt een positief kritische houding en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen gevraagd. Daarbij wordt van alle toezichthouders verwacht dat integriteit en betrouwbaarheid, openheid en transparantie leidend zijn voor de manier waarop zij hun taak gaan vervullen. De benoeming van het nieuwe lid gaat in per 1 januari 2017. De raad dient in voldoende mate een afspiegeling te zijn van de samenleving, zoals met betrekking tot (geloofs)overtuiging, de man/vrouw verdeling en regionale binding. Op grond van de huidige samenstelling gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Aanbod

Boeiende nevenfunctie. Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn. Vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI.

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf (06-20723398). Kijk voor een volledige profielschets hier:functieprofiel-toezichthouder-bijlage-organisatiebeschrijving-cvo-av-2016-def2 Uw brief en reactie ontvangen wij graag vóór 23 oktober 2016, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of  Postbus 23, 6700 AA Wageningen.