Woonbron is een wooncorporatie met circa 46.000 woningen en 4.300 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. Onze ongeveer 600 medewerkers zetten zich dagelijks in voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. Woonbron werkt in een dynamische omgeving. Wat van een corporatie wordt gevraagd, is de komende jaren heel anders dan in het afgelopen decennium.

In een omgeving die ons voor uitdagingen stelt, willen wij bovenal goed volkshuisvestelijk blijven presteren voor onze huidige en toekomstige bewoners. De nadruk ligt daarbij op het beheren, renoveren en bouwen van sociale huur- en goedkope koopwoningen met een passende woonkwaliteit, betaalbaarheid en goede service naar klanten. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Vandaag voor morgen.

De positie

Het hoofddoel van de Raad van Commissarissen (RvC) is toezicht houden op de volkshuisvestelijke prestaties en op de financiële continuïteit van Woonbron. De RvC heeft tot wettelijke taak het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken van de corporatie en de met haar verbonden dochteronderneming(en). De RvC staat verder de bestuurder met raad terzijde. De commissarissen richten zich naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden onderneming(en). De corporatie is in dit verband een maatschappelijke onderneming die zich kenmerkt door: – ondernemerschap in een grootstedelijke woningmarkt met meerdere belanghouders; – variatie in de vastgoedportefeuille (zowel huisvesting als in beperkte mate maatschappelijk vastgoed) met bijbehorende eigen klantgroepen; – activiteiten die liggen op gebieden die een grote mate van politiek – maatschappelijke belangstelling met zich meebrengen; – complexe vraagstukken op het gebied van vastgoed, betaalbaarheid, schaarste , financiering, dienstverlening en menselijke (bewoners) verhoudingen. Vanwege het terugtreden conform het rooster van aftreden van een van haar leden zoekt Woonbron ter completering van haar Raad van Commissarissen een lid Raad van Commissarissen.

Profiel

Als basis uitgangspunt voor hoogwaardig toezicht wordt aangemerkt dat de leden van de RvC onafhankelijk en professioneel zijn in hun rol als toezichthouder. Van hen wordt affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging verwacht evenals inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Woonbron. De RvC streeft een diverse samenstelling na. Kandidaten uit het werkgebied worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Afgezien van de generieke profielkenmerken die voor alle leden van toepassing zijn en die in de volledige profielschets nader zijn uitgewerkt, heeft de RvC van Woonbron voor de vacature specifieke criteria geformuleerd:

  • heeft ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in het maatschappelijke en/of politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
  • heeft een visie op toezicht, compliance  en governance;
  • is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
  • heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
  • heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing;
  • heeft bij voorkeur kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;

 

Samengevat zoekt de RvC een maatschappelijk betrokken collega met doorleefde bestuurlijke ervaring, iemand met overzicht en rust, die met kritische (zelf) reflectie een brede kennis en ervaringsachtergrond bijdraagt aan een evenwichtig toezicht op deze belangrijke woningcorporatie in de Rotterdamse regio.

Informatie en sollicitatie

De responstermijn is inmiddels verstreken en de procedure is in een afrondend stadium. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Willem Almekinders 0620723398.