De Organisatielogo 2013 jpg formaat 2

De Onderwijsgroep Amersfoort bundelt 5 scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort en één school voor voortgezet speciaal onderwijs met in totaal 17 vestigingen in Amersfoort en omgeving. Met circa 5600 leerlingen, 800 medewerkers en een omzet van € 53 miljoen werkt de Onderwijsgroep aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is erop gericht om jonge mensen zo op te leiden dat zij binnen hun capaciteiten het optimale resultaat behalen opdat zij goed toegerust zijn om zich met succes verder te ontplooien en om zelfstandig hun weg te bepalen in, en volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.
Het aanbod van de Onderwijsgroep omvat een breed spectrum: van praktijkonderwijs tot en met categoriaal gymnasium, en speciaal onderwijs, bestemd voor leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek.
De scholen hebben elk een eigen onderwijskundig profiel en vinden elkaar in de ambitie om hun doelgroep optimaal te bedienen. Het zijn openbare scholen. Dit betekent dat alle leerlingen ongeacht levensbeschouwing of afkomst welkom zijn. De medezeggenschapsraden zijn actief betrokken en constructief kritisch. De lijnen zijn kort informeel en open. Op bestuurlijk niveau leeft de ambitie om toonaangevend te zijn als het er om gaat de best mogelijke leersituatie voor elke leerling te creëren.

Bestuur en Organisatie

De Onderwijsgroep Amersfoort (OGA) kent sinds 2011 het Raad van Toezicht / College van Bestuur model met nu nog een eenhoofdig College van Bestuur, maar met de intentie dit in de tweede helft van 2015 uit te breiden naar een tweehoofdig bestuur. In de besturingsfilosofie staat de directeur centraal omdat de kwaliteit van onderwijs- en ondersteuningsresultaten worden bepaald door de succesvolle inzet van mensen. Die inzet is in hoge mate afhankelijk van het succesvol functioneren van de directeur. Het beleid van de stichting is gestoeld op een gedeelde ambitie van bestuur en directeuren; elke directeur heeft formele zeggenschap in zijn school/vestiging en een behoorlijke mate van vrijheid om naar bevind van zaken te handelen om zo met gezag te kunnen functioneren; het bestuur kan in dit model zijn verantwoordelijkheid nemen.
De OGA kent een directieraad van 5 directeuren/rectoren VO-scholen en één directeur (V)SO die elk hun eigen school/sector aansturen en daarnaast als portefeuillehouder een bijdrage leveren een centraal besturingsthema voor hun rekening nemen: Huisvesting, Onderwijs, Personeelsbeleid, Geld, Extern en Besturing.
Het College van Bestuur en het ondersteunend bestuursbureau werken vanuit het kantoor in Amersfoort Noord. De samenhang is de afgelopen jaren op groepsniveau sterk verbeterd, maar er valt nog veel te ontwikkelen en verder te professionaliseren.  De ambitie is om nu het bureau verder te versterken, de organisatie bedrijfsmatiger te organiseren en processen te borgen. Nu zijn er binnen het bureau 12 mensen werkzaam waaronder een bestuurssecretaris, controller, financiële administratie, P&O beleid, personeel- en salarisadministratie en onderwijsbeleid.

Strategische agenda

De in 2012 ingezette beleidslijn markeerde een overgangsfase in de ontwikkeling van de Onderwijsgroep Amersfoort: van een fase met weinig gemeenschappelijk beleid en een hoge mate van autonomie voor de scholen, naar een fase waarin rond specifieke thema’s gemeenschappelijk beleid wordt geformuleerd. De directieraad heeft zich ontwikkeld tot het platform waar thema’s die in of rond de scholen (gaan) spelen, worden besproken en waar wordt besloten of er ten aanzien van die thema’s gemeenschappelijk beleid moet worden ontwikkeld. Dit besturingsmodel werkt goed en werpt zijn vruchten af.
De OGA heeft vanwege haar brede inhoudelijke profiel te maken met toenemende complexiteit van het speelveld (verschillende ministeries met eigen wet- en regelgeving) en diverse samenwerkingsverbanden waarin ketenpartners uit verschillende sectoren bij elkaar komen. Daarnaast nemen de eisen op het gebied van onderwijskwaliteit, HRM,ICT toe en heeft de invoering van de wet op het Passend Onderwijs (en de consequenties die dit met zich mee brengt in samenwerkingsverbanden), onderhoud van vastgoed (en een mogelijke doordecentralisatie op termijn), financiële rapportages et cetera de nodige consequenties, waardoor het noodzakelijk wordt geacht de bestuurskracht te vergroten.
Naast deze externe ontwikkelingen, leeft intern de behoefte en gemeenschappelijke ambitie om ruimte te creëren voor verdere professionalisering van de organisatie. De uitdaging ligt erin om een moderne proactieve bedrijfsvoering vorm te geven zonder de kosten voor overhead onnodig te verzwaren en de interne regeldruk te veel te intensiveren. De relatieve autonomie van de scholen en de betrokkenheid van de directieleden wordt gekoesterd; tegelijkertijd leeft het besef dat de onderlinge samenhang, inzet van interne kwaliteit voor de groep en de externe profilering en positionering nog verder versterkt kunnen en dienen te worden.
Het zijn met name dit soort thema’s waar voor het College van Bestuur een belangrijke opdracht ligt om met de Raad van Toezicht en de Directieraad het gesprek over te voeren en te vertalen naar een duurzame pro actieve strategische koers voor de organisatie.

Profiel Lid College van Bestuur

Het lid College van Bestuur (CvB) is samen met de voorzitter CvB collegiaal bestuurlijk verantwoordelijk voor de Onderwijsgroep Amersfoort (OGA). Aangezien de voorzitter CvB een achtergrond in het VO heeft, kan de nieuwe collega heel goed uit een andere (maatschappelijke) sector komen; daar waar sprake is van voorsprong in professionalisering van bedrijfsvoering ten opzichte van de onderwijssector. De nieuwe bestuurder moet wel op termijn in staat zijn een integrale bestuurlijke visie op het Voortgezet en Speciaal Onderwijs te ontwikkelen.
Het CvB zal een nader te bepalen onderlinge verdeling in aandachtsgebieden vaststellen, waarbij de nieuwe bestuurder het accent zal leggen op bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de OGA. Bestuurlijke kennis en vaardigheden in eigentijdse bedrijfsvoering helpen het strategisch beleid van de OGA proactief verder vorm te geven.
De nieuwe bestuurder:
• is in staat om zich in samenspraak met de voorzitter een heldere visie op de toekomst van het Voortgezet en Speciaal Onderwijs eigen te maken en is aantoonbaar in staat om deze visie te vertalen naar een succesvolle bedrijfsstrategie en te sturen op een proactief financieel beleid;
• beschikt over een ‘hands-on’ mentaliteit en kan met de ‘voeten in de klei’ zaken regelen en implementeren;
• beschikt over ‘state of the art’ kennis van bedrijfsvoering en weet deze met veranderkundige inzichten in de context van kritische professionals op een verbindende wijze in te zetten;
• is goed geïnformeerd over de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
• is in staat kansen in de omgeving te signaleren en deze effectief te benutten;
• competenties: communicatief vaardig, empatisch vermogen, politieke sensitiviteit, samenwerkingsgericht, zowel conceptueel als analytisch sterk, initiatiefrijk, creatief en besluitvaardig;
• ‘dienende’ leiderschapsstijl, stevige, energieke persoonlijkheid, kan heldere kaders schetsen, durft keuzes te maken en kan ruimte en vertrouwen aan anderen geven. Is in staat tot aanspreken op verantwoordelijkheid en afspraken en kan doorpakken.

Bezoldiging

Het College van Bestuur van de OGA ontvangt een vergoeding in overeenstemming is met de CAO Bestuurders VO. Het betreft een Fulltime functie, benoeming voor periode van 5 jaar met de optie op verlenging.

Procedure en Planning

DirectieWerf begeleidt het werving en selectietraject in opdracht van de Raad van Toezicht (RvT) van de Onderwijsgroep Amersfoort. Na publicatie van de advertentie op 23 mei en de responstermijn van 2 weken vindt op 7 juni de briefselectie plaats. Daarna zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een voorselectiegesprek met de adviseur van DirectieWerf. Op basis van deze gesprekken wordt advies uitgebracht op maandag 22 juni 2015 aan de benoemingsadviescommissie en wordt de shortlist bepaald. De benoemingsadviescommissie voert vervolgens de selectiegesprekken met de shortlistkandidaten op 24 of 25 juni en een tweede gesprek met de voorkeurskandidaten op 29 juni. Tot slot zal de eindkandidaat nog een informeel gesprek hebben met de voorzitter van het CvB. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Aan het slot van de procedure wordt het beeld dat van de kandidaat gedurende de gesprekken is ontstaan bij een aantal referenten getoetst. De kandidaat wordt hier in gekend. Het doel is om de procedure voor 10 juli 2015 af te ronden. De formele benoeming vindt plaats in de vergadering van de RvT.

Informatie en sollicitatie

Deze procedure is succesvol afgerond.