De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, behartigt hun belangen en zet zich in voor de professionele ontwikkeling van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties uit zowel de cure als de care.

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee wij een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie.

De accreditatiecommissie bestaat uit drie leden met verschillende expertises en achtergronden. Van wege het aflopen van benoemingstermijn van een van de drie commissieleden zoekt de accreditatiecommissie een:

Lid Accreditatiecommissie Accreditatiesysteem zorgbestuurders

Een boeiende positie voor een voormalig zorgbestuurder met grote belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling

De functie:

Het zwaartepunt van de functie ligt in het oordelen of bestuurders wel of niet geaccrediteerd worden. Dit gebeurt op basis van een onderbouwd advies van auditoren. De auditoren komen tot dit advies op basis van het dossier dat een bestuurder heeft verzameld (met daarin 360 graden feedback, een zelfevaluatie en een ontwikkelplan) en een accreditatiegesprek. De auditoren onderbouwen hun advies in een verslag en op basis van dit verslag velt de accreditatiecommissie haar oordeel. De leden van de accreditatiecommissie geven de auditoren feedback over de kwaliteit van de verslaglegging.

Taken van de accreditatiecommissie zijn voorts:

 • Zijn van extern boegbeeld van het accreditatietraject.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de NVZD over het accreditatietraject.
 • Horen van bestuurders bij bezwaar en vervolgens beslissen.
 • Benoemen en ontslaan van auditoren.
 • Evalueren van het werk van de auditoren.

 

Profiel:

De commissie is op zoek naar een lid dat voldoet aan het volgende profiel:

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring in de zorg;
 • Heeft oog voor het politiek/maatschappelijke krachtenveld waarin zorgbestuurders handelen en kan dit uitdragen;
 • Heeft affiniteit met de professionaliseringsagenda van de NVZD;
 • Is gezaghebbend in het veld;
 • Vertoont voorbeeldgedrag;
 • Beschikt over een onafhankelijke geest;
 • Is geen actief zorgbestuurder meer, maar wel maatschappelijk actief als toezichthouder of anderszins betrokken bij actuele zorgbestuurlijke thema’s;
 • Heeft affiniteit met (zelf)reflectie, 360 graden feedback, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelplannen.
 • Geen (schijn van) onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling.

 

Praktische informatie

Voor het werk van de accreditatiecommissie wordt een tijdsbeslag van acht dagen per jaar voorzien. De accreditatiecommissie vergadert viermaal per jaar. De commissie voert sollicitatie- en reflectiegesprekken met auditoren, op kantoor in Zeist. Daarnaast bestaat het werk uit het beoordelen van de schriftelijke verslagen (120-140 per jaar). De accreditatiecommissie ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden.

De leden van de accreditatiecommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd met de mogelijkheid van eenmalige verlenging.

 

Informatie en sollicitatie:

Deze procedure is succesvol afgerond.