De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV) bestaat uit de Christelijke Scholengroep De Hoven in de regio Gorinchem en het Heerenlanden College in Leerdam. Op beide scholengemeenschappen wordt de cultuur gekenmerkt door open communicatie, respectvolle omgang en korte lijnen. Het onderwijs vindt plaats in scholen met een menselijke maat, waarin kennen en gekend worden ook daadwerkelijk ervaren wordt.

Het College van Bestuur bestuurt CVO-AV en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren van het College van Bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De RvT van CVO-AV zoekt vanwege het vertrek van haar leden:

Drie Leden Raad van Toezicht

Aandachtsgebieden: Financiën & bedrijfsvoering, onderwijskwaliteit en bestuurs-organisatiekundige met achtergrond in openbaar bestuur

 

Profiel:

De leden van de Raad van Toezicht dienen zich verbonden te voelen met de grondslag en doelstellingen van de Stichting.

In de Raad van Toezicht dient voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering; daarbij dienen zij als team te kunnen functioneren en open te staan voor verdere professionalisering als lid van de raad van toezicht.

Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij deskundigheid/ervaring inbrengen op één van de volgende terreinen:

– financiën en bedrijfsvoering (bij voorkeur uit het regionale bedrijfsleven)

– onderwijskwaliteit, passend onderwijs en leerlinggerichte zorg

– bestuurskunde/organisatiekunde en kennis van processen in overheidsorganen/politiek

De nieuwe leden worden per 1 maart of zo spoedig mogelijk daarna benoemd. De raad dient in voldoende mate een afspiegeling te zijn van de samenleving, zoals met betrekking tot christelijke geloofsovertuigingen en de man/vrouw verdeling. Het streven is gericht op een verdeling van minimaal 2 vrouwen en 2 mannen.

Eén van de kandidaten wordt voorgedragen vanuit de GMR.

Interesse?

De procedure is succesvol afgerond.