De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering. De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties uit zowel de cure als de care.

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee wij een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie.

Het traject is inmiddels zo’n 1000 keer doorlopen door bestuurders in de zorg. Vanaf 2020 is geaccrediteerd zijn een lidmaatschapsvereiste van de NVZD. Het accreditatiesysteem is gebaseerd op zelfregulering.

Wegens het aflopen van benoemingstermijnen zoekt de NVZD nieuwe auditoren.  Auditoren hebben als kerntaak om op basis van een dossier en een accreditatiegesprek met de bestuurders, een advies te geven aan de accreditatiecommissie om al dan niet te besluiten tot accreditatie. 

De functie

De auditoren voeren in koppels van twee de gesprekken met de te accrediteren bestuurder. Ze bereiden de gesprekken voor door het aangeleverde dossier van de bestuurder te bestuderen en deze langs de vijf expertisegebieden te leggen die door de vereniging zijn benoemd. Deze expertisegebieden zijn: leiderschap, resultaatgericht sturen, verbindend samenwerken, maatschappelijk bijdragen en continu ontwikkelen. De auditoren worden door de vereniging getraind om de gesprekken op kritische en objectieve wijze te voeren. Het streven is een gesprek te voeren dat zowel door de geauditeerde als auditor als prettig, zinvol en inspirerend wordt ervaren. Auditoren vellen een oordeel op basis van de vijf expertisegebieden over de professionele ontwikkeling van de bestuurder, alsmede over het reflectief vermogen. Bij elk koppel is een van de twee auditoren verantwoordelijk voor de verslaglegging in het door de vereniging aangereikte format. Daarnaast werken de auditoren mee aan het evalueren van de gevoerde gesprekken en de werkwijze. De auditoren reflecteren twee keer per jaar in een intervisiebijeenkomst met elkaar en vergroten daarmee de eenduidigheid van oordeelsvorming. Er is geen (schijn van) onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling met andere functies.

 Het profiel

 • De NVZD streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling van de auditorenpool met een diversiteit aan perspectieven.
 • De auditor beschikt over een onafhankelijke geest en heeft expertise op het gebied van professionele ontwikkeling van bestuurders.
 • De auditor heeft ervaring met zowel de praktijk van besturen in het algemeen, als van besturen binnen netwerken, transformationeel leiderschap en good governance in het bijzonder, óf
 • De auditor heeft een brede visie door professionele ervaring buiten het traditionele bestuurlijke domein. De geschiktheid voor deze rol kan blijken uit bijvoorbeeld: Deskundigheid in het beoordelen van professionele prestaties of een grondige kennis van psychologische principes die van toepassing zijn op leiderschapsdynamiek en goed bestuur, ervaring met het ontwikkelen van beleid op het gebied van professionele ontwikkeling, het sturen van maatschappelijke processen of het leiden van innovaties in de onderwijs- of onderzoekssector.
 • De auditor snapt de dilemma’s van de hedendaagse bestuurder en begrijpt welke eisen het besturen nu en in de nabije toekomst aan de zorgbestuurder stelt.
 • De auditor weet de goede positie en toon tegenover bestuurders van verschillende pluimage uit zowel de cure als de care aan te nemen.
 • De auditor is uitermate rolvast. De auditor is welsprekend, luistert en hoort wat de bestuurder zegt. Ongeacht de uitkomst is het gesprek erop gericht dat de bestuurder er wat aan heeft.
 • De auditor heeft ervaring en expertise met gesprekstechnieken en het beoordelen van 360 graden feedback, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelplannen.
 • De auditor is in staat een onafhankelijk en objectief beeld te vormen, waarbij hij de feedback van de verschillende stakeholders en de eigen beeldvorming goed weet te wegen om tot een zorgvuldig oordeel te komen.
 • De auditor is in staat om op een transparante manier deze weging en het uiteindelijke advies aan de accreditatiecommissie in het door de NVZD aangeleverde format te verslaan.
 • De auditor vertoont zelf voorbeeldgedrag. Er is geen schijn van onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling.
 • De pool van auditoren kent een evenwichtige verhouding man/ vrouw en van binnen/buiten de zorg.
 • De pool van auditoren kent een hoge mate van lerend vermogen, waarvoor het elkaar kunnen en willen aanspreken op gedrag essentieel is.
 • De auditor kan niet werkzaam zijn in een zorginstelling, ook niet als bestuurder. Voorbeelden van wat wel kan zijn een bestuurder/commissaris van een semipublieke/private instelling, een post actieve zorgbestuurder, een toezichthouder van een zorginstelling met ervaring op het gebied van professionele ontwikkeling.
 • De auditor mag binnen vijf jaar na het accreditatiegesprek geen relatie als coach aangaan met een bestuurder met wie een accreditatiegesprek is gevoerd.

Praktische informatie

De auditoren krijgen een basistraining van een dag en voeren in koppels tussen de 15 en 24 gesprekken per jaar. Aan de auditoren wordt een minimum tijdsbesteding van circa 100 uur per jaar gevraagd. De auditoren ontvangen voor de gevoerde gesprekken een vergoeding.

De auditoren worden benoemd door de onafhankelijke accreditatiecommissie. Auditoren worden in eerste instantie voor een jaar aangesteld. Na positieve evaluatie is verlenging met twee jaar en daarna nog eens drie jaar mogelijk. Start per 1 september 2024.

Informatie en sollicitatie:

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen 06-20723398. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 8 april 2024, t.a.v. Willem Almekinders per e-mail: info@directiewerf.nl

DirectieWerf voert met een aantal kandidaten een voorselectiegesprek. Op basis van deze gesprekken wordt eind april advies uitgebracht  aan de NVZD. Leden van de NVZD-kwaliteitscommissie en het bureau voeren vervolgens gesprekken met de shortlistkandidaten in de eerste twee weken van mei 2024. Daarna volgt een laatste ronde, bestaande uit gesprekken met leden van de accreditatiecommissie. Zij beslissen over de benoeming. Het doel is de procedure voor 1 juli 2024 af te ronden.

Zie voor meer informatie over de accreditatie en de NVZD: www.nvzd.nl

DirectieWerf, maart 2024