De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering. De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim twee derde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties.

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie.

Er zijn inmiddels ruim 250 bestuurders geaccrediteerd. Vanaf 2020 is geaccrediteerd zijn een lidmaatschapsvereiste van de NVZD. Er is een flinke opschaling van de capaciteit gewenst. De NVZD zoekt daarom auditoren die als kerntaak hebben om op basis van een dossier en een accreditatiegesprek met de bestuurders, een advies te geven aan de accreditatiecommissie om al dan niet te besluiten tot accreditatie.

De functie

De auditoren voeren in koppels van twee de gesprekken met de te accrediteren bestuurder. Ze bereiden de gesprekken voor door het aangeleverde dossier van de bestuurder te bestuderen en deze langs de vijf expertisegebieden te leggen die door de vereniging zijn benoemd. Deze expertisegebieden zijn: leiderschap, resultaatgericht sturen, verbindend samenwerken, maatschappelijk bijdragen en continu ontwikkelen. De auditoren worden door de vereniging getraind om de gesprekken op kritische en objectieve wijze te voeren. Auditoren vellen een oordeel op basis van de vijf expertisegebieden over de professionele ontwikkeling van de bestuurder, alsmede over het reflectief vermogen. Bij elk koppel is een van de twee auditoren verantwoordelijk voor de verslaglegging in het door de vereniging aangereikte format. Daarnaast werken de auditoren mee aan het evalueren van de gevoerde gesprekken en de werkwijze.

Het profiel

De auditor beschikt over een onafhankelijke geest en heeft expertise op het gebied van professionele ontwikkeling van bestuurders en ervaring met de praktijk van besturen. De auditor weet de goede positie en toon tegenover bestuurders van verschillende pluimage aan te nemen. De auditor heeft ervaring en expertise met gesprekstechnieken en het beoordelen van 360 graden feedback en ontwikkelplannen. De auditor is in staat een onafhankelijk en objectief beeld te vormen, waarbij hij de feedback van de verschillende stakeholders en de eigen beeldvorming goed weet te wegen om tot een zorgvuldig oordeel te komen. De auditor is in staat om op een transparante manier deze weging en het uiteindelijke advies aan de accreditatiecommissie in het door de NVZD aangeleverde format te verslaan. De auditoren reflecteren drie keer per jaar in een intervisiebijeenkomst met elkaar en vergroten daarmee de eenduidigheid van oordeelsvorming. De auditor vertoont zelf voorbeeldgedrag. Er is geen (schijn van) onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling.

De auditor kan niet werkzaam zijn in een zorginstelling, ook niet als bestuurder.

Voorbeelden zijn een bestuurder/commissaris van een semipublieke/private instelling, een post actieve zorgbestuurder, een toezichthouder van een zorginstelling met ervaring op het gebied van professionele ontwikkeling. De pool van auditoren is een mix van auditoren van buiten de zorg en met ervaring in de zorg en daarbij een evenwichtige verhouding man/vrouw.

De auditor mag binnen vijf jaar na het accreditatiegesprek geen relatie als coach aangaan met een bestuurder met wie een accreditatiegesprek is gevoerd.

Praktische informatie

De auditoren krijgen een basistraining van een dag en voeren tussen de 15 en 24 gesprekken per jaar (in koppels). Aan de auditoren wordt een minimum tijdsbesteding van ca. 75 uur per jaar gevraagd. De auditoren ontvangen voor de gevoerde gesprekken een vergoeding.

Auditoren worden voor een periode van 3 jaar gecontracteerd met de mogelijkheid van verlenging voor nog eens drie jaar. Mogelijkerwijs wordt gewerkt met een rooster van aftreden zodat de omvang  en samenstelling van de auditorenpool optimaal aansluit op de ontwikkeling en omvang van het aantal geaccrediteerde bestuurders.

Procedure

Deze procedure is succesvol afgerond.