De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering. De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties uit zowel de cure als de care.

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee wij een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie.

Het traject is inmiddels zo’n 700 keer doorlopen door bestuurders in de zorg. Vanaf 2020 is geaccrediteerd zijn een lidmaatschapsvereiste van de NVZD. Het accreditatiesysteem is gebaseerd op zelfregulering. Vanuit de overheid wordt onderzocht of accreditatie wellicht verplicht gesteld moet worden.

Wegens het aflopen van benoemingstermijnen zoekt de NVZD nieuwe auditoren.  Auditoren hebben als kerntaak om op basis van een dossier en een accreditatiegesprek met de bestuurders, een advies te geven aan de accreditatiecommissie om al dan niet te besluiten tot accreditatie.

 De functie

De auditoren voeren in koppels van twee de gesprekken met de te accrediteren bestuurder. Ze bereiden de gesprekken voor door het aangeleverde dossier van de bestuurder te bestuderen en deze langs de vijf expertisegebieden te leggen die door de vereniging zijn benoemd. Deze expertisegebieden zijn: leiderschap, resultaatgericht sturen, verbindend samenwerken, maatschappelijk bijdragen en continu ontwikkelen. De auditoren worden door de vereniging getraind om de gesprekken op kritische en objectieve wijze te voeren. Het streven is een gesprek te voeren dat zowel door de geauditeerde als auditor als prettig, zinvol en inspirerend wordt ervaren. Auditoren vellen een oordeel op basis van de vijf expertisegebieden over de professionele ontwikkeling van de bestuurder, alsmede over het reflectief vermogen. Bij elk koppel is een van de twee auditoren verantwoordelijk voor de verslaglegging in het door de vereniging aangereikte format. Daarnaast werken de auditoren mee aan het evalueren van de gevoerde gesprekken en de werkwijze. De auditoren reflecteren twee keer per jaar in een intervisiebijeenkomst met elkaar en vergroten daarmee de eenduidigheid van oordeelsvorming. Er is geen (schijn van) onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling met andere functies.

 Het profiel

 • De auditor beschikt over een onafhankelijke geest en heeft expertise op het gebied van professionele ontwikkeling van bestuurders.
 • De auditor heeft ervaring met zowel de praktijk van besturen in het algemeen, als van besturen binnen netwerken, transformationeel leiderschap en good governance in het bijzonder.
 • De auditor snapt de dilemma’s van de hedendaagse bestuurder en begrijpt welke eisen het besturen nu en in de nabije toekomst aan de zorgbestuurder stelt.
 • De auditor weet de goede positie en toon tegenover bestuurders van verschillende pluimage uit zowel de cure als de care aan te nemen.
 • De auditor is uitermate rolvast. De auditor is welsprekend, luistert en hoort wat de bestuurder zegt. Ongeacht de uitkomst is het gesprek erop gericht dat de bestuurder er wat aan heeft.
 • De auditor heeft ervaring en expertise met gesprekstechnieken en het beoordelen van 360 graden feedback, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelplannen.
 • De auditor is in staat een onafhankelijk en objectief beeld te vormen, waarbij hij de feedback van de verschillende stakeholders en de eigen beeldvorming goed weet te wegen om tot een zorgvuldig oordeel te komen.
 • De auditor is in staat om op een transparante manier deze weging en het uiteindelijke advies aan de accreditatiecommissie in het door de NVZD aangeleverde format te verslaan.
 • De auditor vertoont zelf voorbeeldgedrag. Er is geen schijn van onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling.
 • De auditor kan niet werkzaam zijn in een zorginstelling, ook niet als bestuurder.

Voorbeelden van wat wel kan zijn een bestuurder/commissaris van een semipublieke/private instelling, een post actieve zorgbestuurder, een toezichthouder van een zorginstelling met ervaring op het gebied van professionele ontwikkeling.

 • De pool van auditoren kent een evenwichtige verhouding man/vrouw en van binnen/buiten de zorg. Daarnaast wordt gestreefd naar een vergroting van de diversiteit in leeftijd en achtergrond van de auditoren, in brede zin van het woord.
 • De pool van auditoren kent een hoge mate van lerend vermogen, waarvoor het elkaar kunnen en willen aanspreken op gedrag essentieel is.
 • De auditor mag binnen vijf jaar na het accreditatiegesprek geen relatie als coach aangaan met een bestuurder met wie een accreditatiegesprek is gevoerd.

Praktische informatie

De auditoren krijgen een basistraining van een dag en voeren in koppels tussen de 15 en 24 gesprekken per jaar. Aan de auditoren wordt een minimum tijdsbesteding van circa 100 uur per jaar gevraagd. De auditoren ontvangen voor de gevoerde gesprekken een vergoeding.

De auditoren worden benoemd door de onafhankelijke accreditatiecommissie. Auditoren worden in eerste instantie voor een jaar aangesteld. Na positieve evaluatie is verlenging met twee jaar en daarna nog eens drie jaar mogelijk. Start per 1 juli 2022.

Informatie en sollicitatie:

Deze procedure is succesvol afgerond.