Professionalisering van het zorgbestuur staat hoog op de agenda van de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg. Daarin past de ontwikkeling van een accreditatietraject voor zorgbestuurders.

In het accreditatietraject wordt getoetst of de bestuurder werkt aan zijn (haar) vakontwikkeling en wordt getoetst of de bestuurder beschikt over het vermogen tot reflectie op het eigen handelen en het vermogen om die reflectie ook om te zetten in gedrag en in ander gedrag als dat nodig mocht blijken.

Er is nu drie jaar ervaring met dit systeem en er zijn inmiddels ca. 100 bestuurders geaccrediteerd. De komende periode is het streven om eind 2018 naar 500 geaccrediteerde bestuurders te komen en is flinke opschaling van de capaciteit gewenst. De NVZD zoekt daarom auditoren die als kerntaak hebben om op basis van het ontwikkeltraject van de bestuurders een advies te geven aan de accreditatiecommissie om al dan niet te besluiten tot accreditatie.

De Functie

De auditoren voeren in koppels van twee de gesprekken met de te accrediteren bestuurder. Ze bereiden de gesprekken voor door het aangeleverde dossier van de bestuurder te bestuderen en deze langs de vijf expertisegebieden te leggen die door de vereniging zijn benoemd. Deze expertisegebieden zijn: technisch-inhoudelijke kennis, persoonlijke professionaliteit, maatschappelijke inbedding, proces-architect zijn, en communicatie en verantwoording afleggen. De auditoren worden door de vereniging getraind om de gesprekken op kritische en objectieve wijze te voeren. Auditoren vellen een oordeel op basis van de vijf expertisegebieden over de vakontwikkeling, alsmede de toets op het reflectief vermogen van de bestuurder. Bij elk koppel is een van de twee auditoren verantwoordelijk voor de verslaglegging in het door de vereniging aangereikte format. Daarnaast werken de auditoren mee aan het evalueren van de gevoerde gesprekken en de werkwijze.

Het Profiel

De auditor beschikt over een onafhankelijke geest en heeft expertise op het gebied van vakontwikkeling van bestuurders en ervaring met de praktijk van besturen. De auditor weet de goede positie en toon tegenover bestuurders van verschillende pluimages aan te nemen. De auditor heeft ervaring en expertise met gesprekstechnieken en is in staat een onafhankelijk en objectief beeld te vormen, waarbij hij de feedback van de verschillende stakeholders en de eigen beeldvorming goed weet te wegen om tot een zorgvuldig oordeel te komen. De auditor is in staat om op een transparante manier deze weging en het uiteindelijke advies aan de accreditatiecommissie in het door de NVZD aangeleverde format te verslaan. De auditoren reflecteren twee keer per jaar in een intervisiebijeenkomst met elkaar en vergroten daarmee de eenduidigheid van oordeelsvorming. De auditor vertoont zelf voorbeeldgedrag. Er is geen (schijn van) onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling. De auditor kan niet werkzaam zijn in een zorginstelling, ook niet als bestuurder. De auditor is geen lid van het bestuur van de NVZD en heeft geen zitting in de commissies die betrokken zijn bij het accreditatietraject.

Voorbeelden zijn een bestuurder/commissaris van een semipublieke/private instelling, een post actieve zorgbestuurder, een toezichthouder van een zorginstelling met ervaring op het gebied van vakontwikkeling. De pool van auditoren is een mix van auditoren van buiten de zorg en met ervaring in de zorg en daarbij een evenwichtige verhouding man/vrouw.

Praktische informatie

De auditoren krijgen een basistraining van een dag en voeren tussen de 15 en 24 gesprekken per jaar (in koppels). Aan de auditoren wordt een minimum tijdsbesteding van ca. 75 uur per jaar gevraagd. Daarnaast zal er per jaar 1 dag intervisie en evaluatie ingepland worden. De auditoren ontvangen voor de gevoerde gesprekken een vergoeding.

Auditoren worden voor een periode van 3 jaar gecontracteerd met de mogelijkheid van verlenging, waarbij gewerkt wordt met een rooster van aftreden zodat de omvang  en samenstelling van de auditorenpool optimaal aansluit op de ontwikkeling en omvang van het aantal geaccrediteerde bestuurders.

Procedure  

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf. De procedure is in een gevorderd stadium. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen 06-20723398. Het doel is de procedure voor 1 november 2016 af te ronden.

Zie voor meer informatie over de accreditatie en de NVZD: www.nvzd.nl